Prifysgolion a Gyrfaoedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n ystyried gwneud cais am fathenateg, gwyddoniaeth, peirianneg, meddygaeth a rhai cyrsiau gradd eraill. Mae'r wybodaeth hefyd yn berthnasol i athrawon sy'n cefnogi myfyrwyr i ddewis eu cyrsiau Safon Uwch. Yn benodol mae gwybodaeth am y gofynion mathemateg ar gyfer pynciau STEM yn ogystal â deunyddiau arweiniad a chymorth i helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer gofynion mathemategol y pwnc o'u dewis.

Rydym yn argymell bod myfyrwyr ac athrawon yn gwirio'r manylion diweddaraf ynghylch gofynion mynediad ar gyfer pynciau penodol ar wefannau prifysgolion unigol ac yn eu prosbectws.

Mae astudio Mathemateg Bellach yn baratoad rhagorol i'r Brifysgol, yn enwedig os ydych chi'n dymuno astudio unrhyw bwnc sy'n gysylltiedig â mathemateg fel Peirianneg, Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura neu Dechnoleg, yn ogystal â Mathemateg ei hun. Mae llawer o brifysgolion bellach yn annog myfyrwyr i ddilyn cymwysterau Mathemateg Bellach i wella eu paratoad mathemategol ar gyfer cyrsiau gradd. Mae rhai prifysgolion blaenllaw bellach yn nodi Mathemateg Bellach fel gofyniad mynediad ar gyfer rhai cyrsiau.

Cyhoeddodd Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw'r DU ganllaw i ddewisiadau pwnc ôl-16, Informed Choices. Mae'n disgrifio Mathemateg Bellach fel pwnc hwyluso. In the section ‘Pa bynciau all roi’r mwyaf o opsiynau i mi’, mae'r canllaw yn rhestru pynciau hwyluso, h.y. y rhai sy'n ofynnol ar gyfer cyrsiau prifysgol yn amlach nag eraill. Y pynciau hyn yw:

  • Mathemateg
  • Mathemateg Bellach
  • Saesneg
  • Ffiseg
  • Bioleg
  • Cemeg
  • Daearyddiaeth
  • Hanes
  • Ieithoedd (Clasurol a Modern)

Mae'r canllaw hefyd yn nodi'r gofynion Safon Uwch hanfodol a defnyddiol mwyaf cyffredin ar gyfer 60 o'r cyrsiau prifysgol mwyaf poblogaidd. Rhestrir Mathemateg Bellach fel rhywbeth defnyddiol ar gyfer: Gwyddoniaeth / Astudiaethau Actiwaraidd; Peirianneg Awyrennol; Biocemeg; Gwyddorau Biofeddygol (gan gynnwys Gwyddoniaeth Feddygol); Peirianneg Gemegol; Cemeg; Cyfrifiadura; Deintyddiaeth; Peirianneg Drydanol / Electronig; Peirianneg (Cyffredinol); Mathemateg; Peirianneg Fecanyddol; Meddygaeth; Optometreg (Opteg Offthalmig); Ffiseg; a Gwyddor Filfeddygol.

Yn ogystal, mae Mathemateg Bellach wedi'i restru fel rhywbeth sy'n hanfodol weithiau i Mathemateg.

Mae gan y wefan AMSP rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am raddau a phrentisiaethau sy'n agored i fyfyrwyr sydd â lefel A / UG Mathemateg Bellach.

Os ydych chi'n bwriadu ymgeisio am radd STEM a chael cyfle i astudio Lefel A Mathemateg Bellach neu Lefel AS Mathemateg Bellach ym mlwyddyn 13 yna rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gwneud hynny. Bydd bod wedi ymdrin â rhai o'r pynciau newydd hyn cyn cwrdd â nhw yn eich cyrsiau mathemateg cyntaf yn rhoi hyder i chi ac yn eich helpu i lwyddo yn y brifysgol.

Mae'r dudalen Mathscareers hon yn crynhoi ar gyfer pa gyrsiau gradd mae Lefel A Mathemateg a Mathemateg Bellach yn hanfodol neu'n baratoad defnyddiol.