Athrawon


Cefnogi Athrawon Mathemateg yng Nghymru

The RhGMBC provides advice, resources and professional learning to teachers to help enrich the mathematical experience of students and promote the continued study of mathematics.

The RhGMBC is committed to supporting schools and colleges and has been delivering professional learning since 2014, we have supported hundreds of teachers from schools/colleges across Wales.

Cyfleoedd Dysgu Profesiynol 2018-2019

Mae RhGMBC wedi datblygu ystod eang o ddeunyddiau ac adnoddau addysgu yr ydym yn hapus iawn i'w rhannu gydag athrawon.

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda RhGMBC i gael mynediad am ddim i athrawon ysgol i adnoddau Integral. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys cefnogaeth i addysgu a dysgu Mathemateg a Mathemateg Bellach, Mathemateg Ychwanegol lefel 2 ac arholiadau STEP, MAT a DUE.

Rydym yn falch iawn o gynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim, gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc/modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach a ddarperir mewn Prifysgol gyfagos.

Cyrsiau 2018/19

Hydref 2018

Mathemateg Safon Uwch

 • Uned 4 Ar-lein
 • De Cymru - M4 Ystadegaeth a M4 Mecaneg
 • Canolbarth Cymru - M4 Ystadegaeth a M4 Mecaneg

Mathemateg Bellach Safon Uwch

 • De Cymru - FM4 a FM6
 • Gogledd Cymru - FM5
 • Canolbarth Cymru - Sesiynau wedi'u teilwra yn yr ysgol ar unrhyw bynciau/modiwlau FM1,FM2,FM3,FM4, FM5 ac/neu FM6

Gweithdai ar-lein

 • Cynhelir gweithdai ar-lein yn ystod tymor yr Hydref a Gwanwyn 2018/2019, Uned 4 Hydref/Tachwedd 2018 a Dysgu Mathemateg Safon Uwch am y tro cyntaf - Gwanwyn 2019. Am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen digwyddiadau athrawon

 • Dysgu Proffesiynol yn yr Ysgol

  Mae RhGMBC hefyd yn falch iawn o allu cynnig cymorth wedi'i deilwra yn yr ysgol ar unrhyw bynciau o'r modiwlau canlynol: FM1, FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 neu Uned 4. Gyda'r nod o helpu ysgolion/colegau i ddarparu gwell darpariaeth Safon Uwch ar gyfer Mathemateg a Mathemateg Bellach a chynyddu gallu addysgu yn y dyfodol. Gall RhGMBC ddarparu gweithdai llawn neu hanner diwrnod am ddim i 2 neu fwy o staff. Byddai’r cyrsiau ar adeg sy’n gyfleus i'r ysgol/coleg.

  "Gydag ymddeoliad ein Pennaeth Adran 2 flynedd yn ôl, nid oedd neb yn ddigon hyderus i gyflwyno'r cwrs Mathemateg Bellach. Diolch i gefnogaeth RhGMBC rydyn ni nawr yn rhedeg y cwrs MB UG yn yr ysgol ac yn gobeithio parhau â hyn yn y dyfodol. "

  I drafod eich gofynion ac archebu cwrs dysgu proffesiynol yn yr ysgol, anfonwch e-bost at c.e.musselwhite@swansea.ac.uk.


  Costau cwrs

  Mae'r holl gyrsiau dysgu proffesiynol yn rhad ac am ddim i athrawon o ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth. Telir cyfraniad at gostau athro cyflenwi ar gyfer cyrsiau yn ystod yr wythnos am bris sefydlog o £150 y person y diwrnod.

  Astudiaethau Achos

  i>Emma Pugh - Ysgol Gyfun Porthcawl “.”
 • Darllen mwy ...

  i>Gwenallt Jones - Ysgol Bro Teifi
 • “.” Darllen mwy ...

 • Clare Power - Ysgol Gatholig Esgob Vaughan
 • “Roedd y cwrs yn dda ar gyfer cwrdd ag athrawon eraill ac yn sicr cafodd fy ymennydd ei weithio ar bynciau mwy anodd Mathemateg Bellach.” Darllen mwy ...

 • Helen Hayes - Ysgol Bryn Elian
 • “Cwrs rhagorol oedd yn cynnwys maes llafur FP1 i gyd. Rwy'n teimlo'n llawer mwy hyderus nawr gyda esboniadau a rhesymeg y tu ol i ddulliau. ” Darllen mwy ...

 • Laura Makarek - Ysgol Cil-y-Coed
 • “Mae'n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd, nid yn unig gan y tiwtor, ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1. ” Darllen mwy ...

 • Stuart Ball - Ysgol Gyfun Caerllion
 • “Mae gennyf wybodaeth llawer dyfnach o'r cwrs ac rwy’n teimlo'n hyderus i fynd i'r afael â llawer o bynciau o nifer o ddulliau gwahanol. . ” Darllen mwy ...

  Am ragor o wybodaeth a/neu unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at c.e.musselwhite@swansea.ac.uk or 01792 606609.