Cyfoethogi

Mae RhGMBC yn cefnogi cyfoethogi profiad myfyrwyr o fathemateg trwy drefnu digwyddiadau a darparu adnoddau ysgogol. Mae'r fformatau a ddefnyddir i ddarparu cyfleoedd cyfoethogi yn cynnwys:

  • Gweithdai a Sesiynau Ymarferol
  • Cwisiau a Chystadlaethau
  • Cyflwyniadau a darlithoedd
  • Sesiynau blasu ar gyfer Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach a Mathemateg Prifysgol
  • Cynadleddau Myfyrwyr

Adnoddau 11-16

Mae llawer o adnoddau mathemateg 11-16 wedi'u casglu at ei gilydd yn Integral a'u 'sgorio' yn ôl pa mor anodd ydynt er mwyn i chi allu dewis gweithgareddau sy'n briodol i'ch myfyrwyr. Mae'r adnoddau hyn yn ymdrin â phynciau penodol a sgiliau mwy cyffredinol fel datrys problemau a modelu. Mae rhai gweithgareddau wedi'u cynllunio ar gyfer gwaith annibynnol neu unigol tra bod rhai yn fwy addas ar gyfer gwaith grŵp. Gallwch glicio ar y botwm hwn i fewngofnodi i Integral fel gwestai a gweld beth sydd ar gael.


Fe welwch adnoddau mathemateg 11-16 eraill trwy wefan AMSP.

Adnoddau Mathematics Safon UG/Uwch

Gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau datrys problemau, adnoddau Mecaneg, deunyddiau cystadlu, problemau gwaith grŵp a deunydd cyfoethogi arall sy'n addas ar gyfer myfyrwyr Mathemateg UG / Safon Uwch trwy wefan AMSP.

Adnoddau Mathemateg Bellach UG/Uwch

Gallwch weld ystod o fideos ac adnoddau datrys problemau sy'n addas ar gyfer myfyrwyr Mathemateg Bellach UG/Safon Uwch trwy wefan AMSP.

Adnoddau Eraill

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnwys deunyddiau rhagorol ar gyfer cyflwyno a datblygu sgiliau datrys problemau mathemategol:


Datrys Problemau Blwyddyn 12 a 13

gan gynnwys paratoi at STEP, AEA a MAT

Mae RhGMBC yn cynnal cyrsiau ledled Cymru i gefnogi myfyrwyr sydd angen sefyll arholiadau datrys problemau. I weld cefnogaeth ar gyfer profion derbyn prifysgol gweler y dudalen digwyddiadau myfyrwyr.

Mae manylion digwyddiadau i'w gweld ar dudalen digwyddiadau myfyrwyr.

Gellir dod o hyd i syniadau ac adnoddau ychwanegol ar gyfer gwersi yn the Improving Learning in Mathematics: The 'Standards Unit' box a'r The Shell Centre resources. Mae'r rhain yn cael eu cynnal yn yr e-lyfrgell STEM ac efallai y bydd angen i chi gofrestru gyda'r Ganolfan STEM; mae hyn am ddim.

Digwyddiadau Cyfoethogi

Bob blwyddyn mae'r RhGMBC yn trefnu digwyddiadau cyfoethogi y mae myfyrwyr Cyfnod Allweddol 4 a 5 yn eu mynychu, mae'r rhain yn aml mewn prifysgolion lleol ond gallant hefyd gael eu cynnal mewn ysgolion a cholegau. Mae'r digwyddiadau'n darparu blas ar fathemateg y tu hwnt i TGAU ac yn ysgogi diddordeb myfyrwyr mewn mathemateg. Yn ogystal, mae Cydlynwyr Ardal RhGMBC yn ymweld ac yn trefnu digwyddiadau mewn ysgolion a cholegau i hyrwyddo mathemateg, gan gynnwys profiadau cyfoethogi a rhagbrofion Her Mathemateg Uwch Dîm RhGMBC.

Anfonir manylion digwyddiadau i ysgolion/colegau sydd wedi'u cofrestru gyda'r RhGMBC neu edrychwch ar y dudalen digwyddiadau myfyrwyr am ddyddiadau digwyddiadau sydd i ddod.

Os ydych chi am drefnu profiad cyfoethogi yn yr ysgol ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â'ch Cydlynydd Ardal RhGMBC lleol.