Annog Merched i Gymryd Mathemateg


Cyfranogiad merched mewn Mathemateg and Mathemateg Bellach Safon Uwch

Mae nifer y myfyrwyr sy'n cymryd Mathemateg and Mathemateg Bellach Safon Uwch yn y DU wedi cynyddu'n sylweddol dros y deng mlynedd diwethaf.

Yn 2016, Mathemateg oedd y pumed pwnc Safon Uwch fwyaf poblogaidd ymhlith merched, ar ôl Saesneg, Bioleg, Hanes a Chelf tra mai hwn oedd y pwnc mwyaf poblogaidd gan fechgyn. Roedd y cyfraddau cyfranogi ar lefel UG yr un fath gyda Mathemateg yn bwnc mwyaf poblogaidd bechgyn a merched. Mae cyfran y myfyrwyr sy'n cymryd Mathemateg (Safon UG/Uwch) sy'n ferched oddeutu 40% gyda'r ffigur cyfatebol yn 30% ar gyfer Mathemateg Bellach (Safon UG/Uwch). Mae'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn hyrwyddo cyfranogiad Mathemateg Safon Uwch i bob myfyriwr a fyddai'n elwa o ddilyn y cymwysterau, yn enwedig merched.

Ymchwilio i ffactorau sy'n effeithio ar gyfranogiad merched mewn Mathemateg Safon Uwch

Cynhyrchodd Sefydliad Addysg UCL adolygiad o ganfyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol diweddar ar gyfranogiad a pherfformiad rhywedd mewn mathemateg ôl-orfodol.

Canfuwyd mai cyrhaeddiad blaenorol mewn mathemateg oedd y ffactor mwyaf arwyddocaol wrth symud ymlaen i Safon Uwch, ond roedd bechgyn yn fwy tebygol o barhau i Safon Uwch na merched â'r un radd TGAU. Daw'r gwahaniaeth hwn yn llawer mwy amlwg i fyfyrwyr â graddau A neu B, gan awgrymu y gallai merched weld graddau da, ond nid rhagorol, fel rhwystr i gynnydd.

Roedd myfyrwyr yn fwy tebygol o ddewis mathemateg os mai dyna oedd eu gradd uchaf mewn TGAU. Gyda merched yn ennill mwy o raddau A/A* ar draws yr ystod lawn o bynciau TGAU, gall eu safle fel ‘all-rounders’ effeithio’n negyddol ar ddewis Mathemateg Safon Uwch. Roedd mwynhad yn fwy tebygol o gael ei enwi gan ferched na bechgyn fel rheswm dros ddewisiadau cysylltiedig â STEM.

Gwelwyd bod gan ferched hunan-gysyniad mathemateg is na bechgyn o'r un gallu; mae hyn yn peri pryder oherwydd bod ymchwil yn dangos bod graddfa'r cyfatebiaeth rhwng perfformiad tasgau a hunan-gysyniad yn gysylltiedig â'r bwriad i barhau â mathemateg. Canfuwyd bod myfyrwyr yn ymwybodol o'r delweddau ystrydebol o fathemategwyr, ond roeddent yn dal i'w defnyddio. Weithiau roedd myfyrwyr benywaidd hefyd yn pellhau trwy gael eu cyflwyno i ddelweddau o fathemategwyr benywaidd deniadol, hynod lwyddiannus, gan olygu bod y delweddau'n cael effaith i’r gwrthwyneb i'r hyn a fwriadwyd. Effeithiodd diffyg ymwybyddiaeth o ddefnyddioldeb mathemateg ar fyfyrwyr y ddau ryw.

Gwelwyd bod cyngor ac anogaeth i barhau â mathemateg gan athro neu aelod o'r teulu yn bwysig; a gallai hyn gyfryngu effaith hunan-gysyniad mathemateg is i ferched yn benodol. Mae tystiolaeth ymchwil yn cydnabod pwysigrwydd ffactorau economaidd-gymdeithasol ac effaith ‘cyfalaf gwyddoniaeth’. Roedd myfyrwyr a oedd wedi ffurfio barn yn erbyn dilyn mathemateg a gwyddoniaeth yn y dyfodol erbyn 10 oed yn annhebygol iawn o newid eu meddyliau erbyn 14 oed.

Strategaethau llwyddiannus ar gyfer cyfranogiad merched mewn mathemateg: Astudiaethau Achos

O fis Hydref 2014, bu Sefydliad Addysg UCL yn gweithio gyda’r FMSP (AMSP bellach) yn Lloegr i gynhyrchu pum astudiaeth achos o ysgolion a cholegau sy’n cael effaith ar wella cyfranogiad merched mewn Mathemateg Safon Uwch.

Trwy ddadansoddi data, grwpiau ffocws athrawon a myfyrwyr ac arsylwadau gwersi, mae ymchwilwyr wedi archwilio strategaethau sydd wedi cyfrannu at newid effeithiol yn y nifer sy'n manteisio ar Fathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch.

Uwch arweinwyr: Mae cefnogaeth uwch arweinwyr yn cael ei hystyried yn hanfodol wrth arwain datblygiad diwylliant ysgol gyfan clir sy'n hyrwyddo cyfranogiad merched mewn mathemateg ôl-16 a chefnogi cwricwlwm priodol yn yr adran fathemateg. Er enghraifft, mae tair o'r ysgolion astudiaeth achos yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cymhwyster Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol, sy'n cynnig mewnwelediad i fyfyrwyr o'r hyn sy'n gysylltiedig â Mathemateg Lefel A. Mae hyn yn fuddiol i ferched sy'n nodi eu bod yn teimlo'n fwy hyderus wrth symud ymlaen i Safon Uwch ar ôl bod yn agored i fathemateg fwy heriol yn ystod Cyfnod Allweddol 4.

Dylai Cyngor gyrfaoedd gychwyn yn gynnar a dangos defnyddioldeb mathemateg ar draws ystod o ddisgyblaethau. Mewn un ysgol, mae myfyrwyr wedi ymchwilio i gyrsiau prifysgol posib erbyn Blwyddyn 11 ac wedi nodi bod mathemateg yn angenrheidiol ar gyfer ystod o yrfaoedd gan gynnwys y lluoedd arfog a gwyddoniaeth chwaraeon. Mewn un Coleg, mae mathemateg yn cael ei werthfawrogi fel arian cyfred sy'n cadw opsiynau ar agor ac yn borth i yrfaoedd penodol, gan gynnwys optometreg, meddygaeth, maeth bwyd, gwaith ieuenctid, gwyddoniaeth fforensig a ffiseg. Mae arddangosfeydd wal yn tynnu sylw at bwysigrwydd mathemateg. Mewn Coleg Addysg Bellach, mae cyngor gyrfaoedd personol ar gyfer myfyrwyr newydd a darpar fyfyrwyr yn pwysleisio llwybrau lle mae mathemateg yn gydymaith hanfodol neu'n bwnc canolog.

Athrawon: Mae rôl athrawon mathemateg wrth gefnogi merched a dod i'w hadnabod yn unigol yn cael ei gwerthfawrogi gan fyfyrwyr benywaidd. Maent yn hoffi strategaethau addysgu sy'n darparu cyfleoedd i wirio dealltwriaeth gyda ffrindiau a sgyrsiau tawel gyda'r athro. Disgrifiodd athrawon yn y tair ysgol gymysg bwysigrwydd cyfeirio cwestiynau at ferched yn y dosbarth. Mewn sawl un o’r ysgolion, ystyriwyd bod polisi ‘drws agored’ yr adran fathemateg yn hanfodol wrth adeiladu hyder merched.

Dylanwad teulu: Yn yr astudiaeth achos gwelir bod cyfranogiad merched yn cael ei gynorthwyo gan werthfawrogiad teuluol cryf o werth mathemateg a rôl gwaith caled. Roedd cefnogaeth teulu ar gyfer astudio mathemateg yn arbennig o uchel mewn grwpiau ethnig Prydeinig nad ydynt yn wyn. Roedd myfyrwyr yn y Coleg Addysg Bellach yn ddiystyriol o negeseuon diwylliannol negyddol ymhlith rhai pobl ifanc, fel ei fod yn ‘smart to dumb down’.

Cymhelliant: Roedd y negeseuon am gymryd rhan ym Mathemateg Bellach yn canolbwyntio ar gymhelliant yn hytrach na chanolbwyntio ar y grŵp myfyrwyr mwyaf clyfar yn y grŵp blwyddyn yn unig.

Strategaethau a argymhellir ar gyfer hyrwyddo mwy o gydbwysedd rhwng y rhywiau mewn Mathemateg Safon Uwch

Strategaethau y gallai uwch arweinwyr a phenaethiaid adrannau mathemateg eu rhoi ar waith i hyrwyddo mwy o gydbwysedd rhwng y rhywiau yn y nifer sy'n cymryd Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch:

Ystyriwch y cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn carfannau Safon Uwch blaenorol. Defnyddiwch y data JCQ i nodi cyfradd cyfranogi gymharol merched yn erbyn y darlun cenedlaethol, yng Nghymru a'r DU ac ysgolion tebyg yng Nghymru os yw'r data ar gael. Chwiliwch am dueddiadau mewn dilyniant o ddosbarthiadau Blwyddyn 11 a/neu ysgolion bwydo.

Nodi a chefnogi merched ym Mlwyddyn 10/11 sy'n dangos y potensial a/neu'r diddordeb mewn mathemateg i symud ymlaen i astudio ôl-16. Dadansoddwch gyfran y merched a bechgyn sydd ag A neu A* mewn Mathemateg TGAU sy'n symud ymlaen i astudio mathemateg i safon UG o leiaf.

Nodi a chefnogi merched ym Mlwyddyn 10/11 sy'n dangos y potensial a/neu'r diddordeb mewn mathemateg i symud ymlaen i astudio ôl-16. Dadansoddwch gyfran y merched a bechgyn sydd ag A neu A* mewn Mathemateg TGAU sy'n symud ymlaen i astudio mathemateg i safon UG o leiaf.

Trwy gydol blynyddoedd 7 i 11, datblygwch ddiwylliant ledled yr ysgol lle mae merched yn anelu at astudio mathemateg i Safon Uwch.

Dylai athrawon ymgorffori cyngor ar sut mae mathemateg yn cael ei defnyddio mewn cyd-destunau bywyd go iawn mewn gwersi i wneud myfyrwyr yn ymwybodol o ddefnyddioldeb y pwnc.

Dylai athrawon roi adborth cadarnhaol rheolaidd i fyfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr benywaidd, ar eu cynnydd a'u gallu. Canmol gwytnwch, trafodaeth a gwaith gofalus, a chefnogi myfyrwyr benywaidd i ddatblygu cydweddiad mwy cywir rhwng perfformiad tasgau a hunan-gysyniad mathemateg. Ceisiwch osgoi cyflwyno Mathemateg Safon Uwch fel pwnc ‘arbenigol’ - pwysleisiwch fanteision cyffredinol astudio’r pwnc. Cyflwyno neges glir i staff sy'n cyfweld ac yn cofrestru myfyrwyr i gyrsiau Safon Uwch am y rhwystrau posibl y gallai fod angen eu torri i lawr wrth recriwtio merched i gyrsiau mathemateg ôl-16 a darparu gwybodaeth glir am bwysigrwydd cymwysterau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch.

Ymgysylltu â rhieni/gofalwyr am bwysigrwydd hyrwyddo neges gadarnhaol i fechgyn a merched ynghylch symud ymlaen i astudio mathemateg ôl-16.

Darparu negeseuon clir i fyfyrwyr, a merched yn benodol, am yr ystod eang o yrfaoedd a chyrsiau gradd y byddai astudio mathemateg ôl-16 yn fuddiol ar eu cyfer. Gwahoddwch fyfyrwyr Mathemateg Safon Uwch benywaidd cyfredol neu flaenorol i siarad â myfyrwyr iau am bwysigrwydd mathemateg yn eu cwrs gradd neu gyflogaeth yn y dyfodol, mewn meysydd STEM a meysydd heb fod yn STEM

Adnoddau Athrawon

Mae'r RhGMBC yn awyddus i nodi cyfleoedd lle gellir dangos y fathemateg sy'n digwydd mewn pynciau eraill i fyfyrwyr. Mae ymchwil yn dangos bod merched yn fwy tebygol na bechgyn o gymryd Mathemateg Safon Uwch ochr yn ochr â phynciau Safon Uwch nad ydynt yn STEM ac felly mae'n bwysig nodi'r fathemateg sy'n digwydd mewn Astudiaethau Busnes, Seicoleg, Daearyddiaeth a meysydd eraill.

Cyfoethogi ac Estyn

Ar dudalen Cefnogi eich myfyrwyr i drosglwyddo i fathemateg uwch, sgroliwch i lawr i'r adran Dod o Hyd i Ffyrdd i Annog Merched.

Dolenni

  • Ymchwiliodd adroddiad Drysau'n Cau 2013 y Sefydliad Ffiseg i ddilyniant i Safon Uwch Mathemateg, Ffiseg, Economeg, Saesneg, Seicoleg, Bioleg ac Economeg. Mae'r adroddiad yn argymell bod arweinwyr ysgolion yn myfyrio ar eu data ystadegol eu hunain sy'n ymwneud â dilyniant a rhyw ac yn rhoi mesurau ysgol gyfan ar waith i wrthsefyll stereoteipio ar sail rhyw.

  • Yn 2014, enillodd enillydd benywaidd cyntaf y Fedal Fields am gyflawniad rhagorol mewn mathemateg. Cydnabuwyd Maryam Mirzakhani am waith ym maes geometreg gymhleth.

  • Cyhoeddwyd astudiaeth y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) ar ryw a dysgu mathemateg yn 2014. Mae’n galw ar addysgwyr a rhieni i wneud ymdrech ar y cyd i herio a dileu stereoteipiau rhywedd a hybu hunan-gred marched.

  • Mae tudalen facebook Merched Mewn Mathemateg wedi'i lansio ac mae ganddi dros 8000 o ddilynwyr.

  • Mae set o fideos gyrfaoedd Merched Mewn Mathemateg a gynhyrchwyd gan Brifysgol Nottingham yn cynnwys menywod yn trafod eu gwaith mewn mathemateg a sut mae'n cysylltu â phynciau eraill fel Bioleg. Maen nhw hefyd yn siarad am ba opsiynau gyrfa eraill oedd ganddyn nhw pan oedden nhw'n iau a pham maen nhw'n falch eu bod nhw wedi dewis mathemateg.

  • Cyhoeddodd cylchgrawn Good Housekeeping ymgyrch i annog merched i astudio mathemateg. Gofynnwyd i dair asiantaeth hysbysebu flaenllaw gynhyrchu hysbyseb a fyddai’n gwneud i ferched feddwl yn wahanol am fathemateg. Gweler rhifyn Hydref 2014 am fanylion llawn - pa hysbyseb sydd orau gan eich myfyrwyr benywaidd?

  • Mae cyfarwyddwr ‘Maths Inspiration’ Rob Eastaway yn defnyddio ei flog i drafod canfyddiadau diddorol o arbrawf ymarferol gyda bechgyn a merched cynradd uwch yn ymwneud â hoffterau ystafell ddosbarth ar gyfer gweithgaredd mathemategol. A yw'r un dewisiadau'n berthnasol mewn ystafelloedd dosbarth mathemateg chweched dosbarth?