Gyrfaoedd ac AB

Mae galw mawr am y sgiliau a enillwyd o astudio pwnc gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM) ar lefel A neu lefel gradd gan gyflogwyr. Mae graddedigion sydd â graddau STEM yn ennill cyflogau 5% i 10% yn uwch ar gyfartaledd na'r cymedr ar gyfer pob graddedig.

Mae mathemateg yn sail i'r pynciau hyn. Bydd bod â gwybodaeth fathemategol eang a gallu technegol diogel yn helpu'r newid o'r chweched dosbarth i addysg uwch. Ynghyd â sgiliau mathemategol da, mae cyflogwyr yn chwilio am y gallu i weithio mewn tîm, cyfathrebu'n effeithiol a dangos menter.

Mae gan yr adran Prifysgolion fanylion pellach am ofynion mathemategol llawer o gyrsiau gradd.

Isod mae dolenni i wefannau defnyddiol gyda gwybodaeth am:

 • gyrfaoedd gan ddefnyddio mathemateg
 • dilyniant i bynciau cysylltiedig â STEM mewn addysg uwch

Ffynonellau gwybodaeth eraill

 • Mathscareers
  Gwybodaeth am y nifer o yrfaoedd hynod ddiddorol y gall astudio mathemateg arwain atynt.

 • Plus Magazine
  Cyfweliadau â phobl a gymerodd raddau cysylltiedig â mathemateg, gan egluro eu llwybr gyrfa a'r hyn y maent yn ei wneud nawr.

 • Royal Statistical Society
  Canllawiau ac erthyglau defnyddiol ar gyfer gyrfaoedd sy'n defnyddio ystadegau.

 • Gwefan UCAS
  Mae gan wefan UCAS amrywiaeth o offer ar gyfer helpu myfyrwyr i ddewis y cwrs iawn ar gyfer addysg uwch.
  Mae'r wefan yn galluogi chwiliadau am gyrsiau penodol ac mae yna proffiliau ar gyfer gwahanol bynciau sy'n dangos y sgiliau y maent yn eu datblygu y mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi.

 • Canolfan STEM Genedlaethol
  Manylion o'r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion gan gynnwys adnoddau addysgu a chefnogaeth ar gyfer hyrwyddo ymwybyddiaeth gyrfaoedd STEM.

 • Career Player
  Mae gan wefan y Career Player fideos o gyfweliadau o ansawdd da gyda phobl sy'n gweithio mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

 • AMSP
  Mae gan wefan AMSP dudalennau defnyddiol 'Beth Nesaf' am Mathemateg lefel A / UG a Mathemateg Bellach.