Adolygu

Mae'r RhGMB yn cefnogi myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu harholiadau mathemateg TGAU a Safon Uwch. Mewn rhai ardaloedd mae Cydlynwyr Ardal RhGMB yn trefnu digwyddiadau adolygu undydd. Mae'r RhGMB Cymru hefyd yn darparu recordiadau adolygu ar-lein ar gyfer yr holl fodiwlau pur a chymwysiadau ar gyfer y rhan fwyaf o fanylebau. Yn ogystal, mae'r RhGMB Cymru yn darparu recordiadau o sesiynau adolygu ar gyfer Mathemateg TGAU Haen Uwch.


Cyngor Adolygu

Er mwyn bod yn barod ar gyfer eich arholiadau, mae'n bwysig adolygu cynnwys yr unedau rydych chi wedi'u hastudio.

Rhai awgrymiadau i'ch helpu chi:

  • Sicrhewch eich bod wedi gwneud holl gynnwys y fanyleb ar gyfer eich uned a bod gennych y nodiadau ar gyfer pob rhan.
  • Ymarfer gymaint o gyn-bapurau arholiad â phosibl.
  • Gwnewch gynllun pryd y byddwch chi'n cwblhau'r papurau yn yr amser rydych chi wedi'i ddyrannu ar gyfer adolygu. Mae'n well gosod targedau realistig i chi'ch hun a'u cyflawni yn hytrach na gosod rhai afrealistig a theimlo'n negyddol am eich adolygu.
  • Yn ystod cyfnod cynnar eich adolygu, dylech ddefnyddio'ch nodiadau i'ch helpu; yn nes at yr arholiad dylech anelu at gwblhau'r papurau heb eich nodiadau.
  • Darllenwch y cynllun marcio ar ôl cwblhau'r papur, gan nodi'n benodol yr hyn y dyfernir y marciau iddo.
  • Darllenwch drwy adroddiadau'r archwiliwr ar gyfer y papurau - fel arfer bydd y rhain yn rhoi sylwadau defnyddiol am ble wnaeth ymgeiswyr y camgymeriadau cyffredin.
  • Os ydych chi'n sownd, ceisiwch gymorth, naill ai gan athro, ffrind neu Gofynnwch Nrich.
  • Os ydych chi'n cael trafferth gyda phwnc penodol ymarferwch rai cwestiynau ychwanegol ar hwn o'ch gwerslyfr.

Digwyddiadau Adolygu

Mae digwyddiadau adolygu yn gyfle gwych i dreulio diwrnod ar baratoi arholiadau dwys.

Mae digwyddiad adolygu fel arfer yn canolbwyntio ar gynnwys uned benodol.

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau adolygu yn agored i unrhyw fyfyriwr - cysylltwch â'r trefnydd digwyddiadau adolygu i gadarnhau ai dyma'r achos ac i gadarnhau presenoldeb.

Mae mwyafrif digwyddiadau adolygu RhGMB yn cael eu cynnal mewn prifysgol. Mae llawer o fanteision i hyn; mae myfyrwyr ysgol a choleg yn gwerthfawrogi cyfleoedd i brofi dysgu mewn amgylchedd ‘gwahanol, newydd ac ysbrydoledig' y gall prifysgol ei gynnig. Yn gyffredinol, mae cyfle hefyd i ddysgu mwy am gyrsiau prifysgol a sut maent yn adeiladu ar y fathemateg y mae myfyrwyr yn ei dysgu yn yr ysgol/coleg.

Cliciwch ar y tab digwyddiadau uchod i weld a oes unrhyw ddigwyddiadau adolygu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

Adolygu Ar-lein

Mae'r RhGMB yn darparu fideos adolygu sy'n seiliedig ar bynciau ar gyfer unedau Pur a Chymhwysol.

Sylwer bod rhai o'r rhain wedi'u cynhyrchu ar gyfer yr hen fanylebau. Mae llawer o'r deunydd hwn yn briodol i fyfyrwyr sy'n gweithio tuag at y manylebau newydd.

Er bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i sicrhau cywirdeb pob recordiad, ni all Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb eu cynnwys.

Defnyddiwch y dolenni isod i lywio i dudalennau sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth am sut y gall y RhGMB gefnogi'ch adolygu:

Modiwlau CBAC
yn Gymraeg

Recordiadau

Uned 1 MB

Cliciwch yma

1.1

Prawf drwy Anwythiad

1.2

1.3

Rhifau Cymhlig - Geometreg

1.4

Matricsau - Algebra

1.5

Matricsau - Trawsffurfiadau 2D

1.6

Matricsau - Trawsffurfiadau 3D

1.7

Gwreiddiau a Chyfernodau

1.8

Symiau Cyfresi

1.9

Fectorau 1

1.10

Fectorau 2

Uned 2 MB

cliciwch yma

2.1

Newidynnau arwahanol

2.2

Hapnewidynnau di-dor

2.3

Dosraniadau Poisson ac Esbonyddol

2.4

Cydberthyniad ac Atchweliad

2.5

Chi sgwâr

Uned 3 MB

Cliciwch yma

3.1

Gwaith ac Egni

3.2

Pŵer

3.3

Llinynnau a Sbringiau

3.4

Momentwm ac Egni

3.5

Fectorau

3.6

Cylchoedd Llorweddol

3.7

Cylchoedd Fertigol

Uned 4 MB

Cliciwch yma

4.1

Hafaliadau Trignometreg

4.2

Theorem de Moivre

4.3

Geometreg ac Israddau

4.4

Matricsau 3x3

4.5

Hafaliadau Cydamserol

4.6

Cyfres Maclaurin

4.7

Integru i

4.8

Integru ii

4.9

Ffracsiynau Rhannol

4.10

Trignometreg Gwrthdro

4.11

Cyfesurynnau Pegynlinol

4.12

Hyperbolig

4.13

Hafaliadau Differol Trefn 1

4.14

Hafaliadau Differol Trefn 2

4.15

Hafaliadau Differol Cydamserol

Uned 5 MB

Cliciwch yma

5.1

Amcangyfrifon diduedd

5.2

Cyfuniadau a Chymedr Sampl

5.3

Profi Rhagdybiaeth i

5.4

Cyfwng Hyder

5.5

Profion Amharametrig

Uned 6 MB

Cliciwch yma

6.1

Ergyd a Momentwm

6.2

Gwrthdrawiad Lletraws

6.3

Craidd mas i

6.4

Craidd mas ii

6.5

Cydbwysedd Gwrthrych anhyblyg

6.6

Cinemateg a Hafaliadau Differol

6.7

MHS i

6.8

MHS ii

6.9

Mudiant Gwanychol


Am fanylion pellach, anfonnwch ebost i: fmspwales@swansea.ac.uk