<

Gwybodaeth i Rieni

Am ragor o wybodaeth am RhGMBC, gweler ein taflen Canllaw i Rieni

Mathemateg yw'r unig bwnc Safon Uwch sy'n cynnig dau gymwyster Lefel A - Mathemateg a Mathemateg Bellach.

Yn eu canllaw 'Gwybodaeth am Ddewisiadau' o dan "Pa bynciau sy’n rhoi'r fwyaf o opsiynau i chi" mae Gr?p Russell o 24 o brif Prifysgolion y DU yn rhestru Mathemateg a Mathemateg Bellach ar y brig. Felly, efallai y bydd eich mab/merch yn awyddus i gymryd y ddau bwnc i lefel A.

"Mae lefel uchel mewn sgiliau mathemateg yn agor drysau i gynifer o yrfaoedd ar gyfer ein dysgwyr ac mae'n rhaid i ni eu cefnogi i gael y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo"
Gweinidog Addysg Cymru Huw Lewis

Beth yw Mathemateg Bellach?

 • Cwrs lefel AS/A yw Mathemateg Bellach ac sydd wedi ei gynllunio i gael ei ddysgu ochr yn ochr â Mathemateg ym Mlwyddyn 12, ond gellir ei gymryd fel Lefel AS ym Mlwyddyn 13;
 • Gellir cymryd Mathemateg Bellach fel cwrs AS sy’n cynnwys 3 modiwl neu fel cwrs Safon Uwch llawn sy’n cynnwys 6 Modiwl (dros 2 flynedd) – mae’r modiwlau hyn yn cynnwys Pur Bellach, Mecaneg ac Ystadegaeth.

Y manteision ar gyfer eich plentyn

Mae cymwysterau Mathemateg Bellach yn uchel eu parch ac yn cael croesawu’n fawr gan brifysgolion. Mae rhai cyrsiau gradd Prifysgolion Gr?p Russell bellach yn gofyn am gymhwyster Mathemateg Bellach ac gall eraill addasu eu gofynion gradd yn fwy ffafriol i fyfyrwyr sydd â Mathemateg Bellach.

 • Mae Mathemateg Bellach yn cryfhau cyflawniad myfyrwyr lefel Safon Uwch Mathemateg. Mae'n ehangu, dyfnhau, ac yn atgyfnerthu gwaith Mathemateg Safon Uwch safonol.
 • Mae Mathemateg Bellach yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu set o sgiliau gwell. Mae'r cymhwyster yn arddangos sgiliau dadansoddol ardderchog. "Mae Mathemateg yn rhoi ystod eang o sgiliau mewn datrys problemau, rhesymu rhesymegol a meddwl hyblyg i chi. Mae hyn yn arwain at yrfaoedd sy'n gyffrous, yn heriol ac amrywiol eu natur ". Prifysgol Caerdydd.
 • Mae'n agor y dewis o Brifysgol. "Mae Mathemateg Bellach a astudir o leiaf i Lefel AS yn hanfodol ar gyfer mynediad i ddarllen Mathemateg yng Nghaergrawnt ac yn ddymunol iawn ar gyfer Cyfrifiadureg, Economeg, Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol Naturiol." Prifysgol Caergrawnt. "Mae'r Brifysgol yn barod i fod yn fwy hyblyg gyda myfyrwyr sydd wedi astudio Mathemateg Bellach ond sydd heb gyrraedd y cynnig safonol" Yr Athro Ashwin, Prifysgol Exeter.
 • Mae’n helpu y cyfnod pontio o Safon Uwch i astudio ar lefel gradd.
 • Mae amrywiaeth eang o yrfaoedd ar gyfer y rhai sydd â chefndir mewn Mathemateg: Busnes (Logisteg, Dadansoddi Ariannol, Ymchwil Marchnad a Gweithredol), Cyllid (Yswiriant, Pensiynau, Cyfrifeg, gwaith Actiwaraidd, Bancio), TG (dadansoddi Systemau, Rhaglennu), Meddygaeth (Ymchwilwyr, Ystadegwyr), Peirianneg (Dylunio Adeiladu, Cynllunio Trafnidiaeth, Telathrebu) a Swyddi Gwyddonol (Biotechnoleg, Meteoroleg, Eigioneg)

Mae’r mwyafrif llethol o fyfyrwyr yn teimlo bod Mathemateg Bellach yn brofiad pleserus, gwerth chweil ac ysgogol. Maent yn cyfarfod a gweithio gyda myfyrwyr o'r un anian o bob rhan o'r rhanbarth sy'n mwynhau mathemateg. Byddant yn blasu dull mwy annibynnol o ddysgu, sy'n baratoad da ar gyfer y brifysgol a gyrfaoedd yn y dyfodol. Byddant yn dod o hyd i ragor o wybodaeth am Brifysgol drwy ymweld a mynychu digwyddiadau a gynhelir ar gampysau Prifysgolion.

Sut y gall Mathemateg Bellach gael ei astudio?

Ers 2010 mae nifer y canolfannau chweched dosbarth sy’n cynnig Mathemateg Bellach wedi cynyddu yng Nghymru. Er nad yw pob ysgol neu goleg yn cynnig Mathemateg Belach flwyddyn ar ol blwyddyn mae llawer o sefydliadau yn dod o hyd i ffyrdd o helpu eu myfyrwyr. Holwch eich ysgol os oes un o'r dewisiadau hyn ar gael ar gyfer eich plentyn:

 • Opsiwn amserlennu - Mathemateg Bellach sy’n cael ei gynnal yn ystod y diwrnod addysgu, gall fod yn rhan o gonsortiwm (addysgu mewn nifer o leoliadau).
 • Opsiwn heb ei amserlennu (ond ar gael yn yr ysgol/coleg) – Cynhelir Mathemateg Bellach yn ystod amser cinio ac ar ôl oriau ysgol.
 • Hyfforddiant RhGMBC - Os nad yw ysgol/coleg eich plentyn yn cynnig Mathemateg Bellach efallai y byddant yn gallu cael mynediad i hyfforddiant Mathemateg Bellach Safon AS/Uwch drwy diwtor RhGMBC. Mae hyfforddiant ar gael ar-lein ac wyneb-yn-wyneb. Does dim ffioedd dysgu i fyfyrwyr na rhieni Mae llawer o ysgolion yn cynnig cyfuniad o'r uchod i gyflwyno hyfforddiant Mathemateg Bellach Safon Uwch llawn.

Dylai rhieni/myfyrwyr gysylltu â'r ysgol/coleg yn uniongyrchol os hoffent gymryd Mathemateg Bellach dsrwy RhGMBC. Efallai y bydd y cysylltiadau allweddol yn cynnwys y Pennaeth Mathemateg, Cydlynydd y Chweched Dosbarth a/neu Gydlynydd Rhaglen Abl a Dawnus eich ysgol neu goleg.

Mae croeso i rieni siarad â'r RhGMBC am drefnu hyfforddiant. Gweler ein tudalen 'Cysylltwch â ni' a siaradwch â'ch cydlynydd ardal RhGMBC lleol.

Sut y gall rhieni helpu?

 • Dewch o hyd i wybodaeth am ddewisiadau a gyrfaoedd y Brifysgol tra bod eich plentyn ym mlwyddyn 10/11. Efallai na fydd eich plentyn yn cael gwybod am Fathemateg Bellach nes ei bod yn rhy hwyr, a allai beryglu ei ddewis o gwrs Prifysgol.
 • Cefnogwch ac anogwch - Mae llawer o fyfyrwyr yn cymryd Mathemateg Bellach fel 4ydd neu 5ed pwnc lefel A ac mae rhai myfyrwyr yn ystyried Mathemateg Bellach i fod y lefel A anoddaf. Efallai na fydd y dosbarthiadau yn cael eu hamserlennu a gallai myfyrwyr ddisgwyl cael eu tiwtora yn ystod amser cinio neu ar ôl ysgol.
 • Ewch i wefan RhGMBC a dilyn RhGMBC ar twitter ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd ar y gweill. Mae RhGMBC yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ychwanegol sydd yn rhad ac am ddim i bob ysgol a choleg a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru. Er bod yr holl sesiynau yn cael eu hysbysebu i ysgolion a cholegau yn uniongyrchol, a fyddai modd i chi annog eich plant i edrych ar ein tudalen digwyddiadau (add link/ychwanegwch link) yn rheolaidd i gael gwybod am ein digwyddiadau ymlaen llaw yn y dyfodol. Mae gweithgareddau cefnogi RhGMBC yn cynnwys:
  • Sesiynau blasu ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn Mathemateg Bellach
  • Dyddiau Astudio ar gyfer pob modiwl Pur Bellach, Mecaneg ac Ystadegaeth - sesiynau pedair awr ar Ddydd Sadwrn - argymhellir yn gryf i fyfyrwyr nad oes ganddynt gymorth rheolaidd yn eu hysgol yn ogystal ag i bob myfyriwr sy’n tanysgrifio ar gyfer hyfforddiant RhGMBC.
  • Sesiynau Adolygu - Sesiynau tair awr ar Ddydd Sadwrn a drefnir yn nes at arholiadau a gynhelir mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Mae deunyddiau ar-lein ar gael hefyd.
  • Cludiant i ddigwyddiadau - Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu ar ddydd Sadwrn. Mae hyn er mwyn lleihau tarfu ar wythnos ysgol ac i osgoi problemau gyda staff cyflenwi mewn ysgolion. Ar y llaw arall mae'n golygu y gall fod angen eich help i gludo’ch plant i’r sesiynau ac adref.

Astudiaeth achos

Wayne Edwards

Ysgol Syr Thomas Picton gradd Mathemateg Bellach – A * Coleg Prifysgol Llundain - BSc Mathemateg

"Cefais diwtoriaid gwych gyda RhGMBC, a oedd yn hawdd iawn i gyfathrebu gyda hwy er bod y gwersi ar-lein"

Barn Rhiant - Astudiaeth Achos gan riant myfyriwr Mathemateg Bellach Myfyrwyr

“Nid oeddwn wedi clywed am fathemateg bellach nes penderfynodd fy merch wneud cais i Gaergrawnt i astudio Mathemateg. Daeth yn amlwg hebddo ni fyddai'n hyd yn oed yn cael ei galw am gyfweliad, felly dechreuodd y cwest. Nid yw ein hysgol yn cynnig mathemateg pellach ac RhGMBC oedd yr unig opsiwn. Cymerodd llawer o berswâd ond yn y diwedd cytunodd yr ysgol bod Mathemateg Bellach yn angenrheidiol ac fe’i drefnwyd drwy RhGMBC yng Nghymru. Cafwyd hyfforddiant wyneb yn wyneb ac ar-lein ac mae wedi bod yn wych gyda fy merch yn pasio’r arholiad modiwlaidd cyntaf gyda A.

Mae hi wedi mwynhau'r hyfforddiant yn fawr ac mae'r ffaith ei bod wedi gorfod gwneud llawer o waith yn annibynnol wedi bod yn baratoad da iawn ar gyfer astudio annibynnol yn y Brifysgol. Mae'r astudiaeth Mathemateg Bellach hefyd wedi cadarnhau cymaint mae hi'n mwynhau mathemateg a’i fod wedi bod y dewis cywir ar ei chyfer yn y Brifysgol.

Byddai unrhyw blentyn sydd â diddordeb mewn mathemateg neu bynciau sy'n seiliedig ar fathemateg yn elwa'n fawr o gymryd Mathemateg Bellach gan ei fod yn ehangu eu gwybodaeth ac yn rhoi dechrau da iawn ar gyfer unrhyw astudiaeth pellach.

Bu staff yr RhGMBC yn gymorth mawr, yn enwedig i'r ysgol, sydd wedi cael trafferth deall y materion ariannu, ac maent wedi esbonio y broses yn amyneddgar iddynt ar nifer o achlysuron. Byddwn yn dweud wrth bob rhiant i beidio â bod ofn gofyn am fathemateg bellach ar gyfer eich plentyn dim ond oherwydd bod yr ysgol yn anghyfarwydd â'r broses. Dyfalbarhewch ac fe gawn nhw ef yn y pen draw!! Diolch i hyfforddiant gan y RhGMBC mae fy merch bellach yn ddeiliad cynnig ar gyfer mathemateg yng Nghaergrawnt.”

Gwybodaeth ychwanegol:

www.russellgroup.ac.uk

www.mathscareers.org.uk