Mathemateg Bellach ac Gyrfaoedd

Mae galw gan gyflogwyr am y sgiliau a geir o astudio pwnc gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM) Safon Uwch neu lefel gradd. Mae graddedigion â graddau STEM yn ennill cyflogau ar gyfartaledd 5% i 10% yn uwch na chyfartaledd yr holl raddedigion.

Mae mathemateg yn sail i ystod eang o bynciau STEM a rhai nad ydynt yn STEM. Bydd meddu ar wybodaeth fathemategol eang a gallu technegol diogel yn helpu'r pontio o'r chweched dosbarth i addysg uwch. Ynghyd â sgiliau mathemategol da, mae cyflogwyr yn chwilio am y gallu i weithio mewn tîm, cyfathrebu'n effeithiol a dangos blaengaredd.

Mae gan adran y prifysgolion fanylion pellach am ofynion mathemategol llawer o gyrsiau gradd.

Ffynonellau gwybodaeth eraill

 • Mathscareers
  Gwybodaeth am yr holl yrfaoedd diddorol y gall astudio mathemateg arwain atynt.

 • Plus Magazine
  Cyfweliadau â phobl a gymerodd raddau cysylltiedig â mathemateg, gan esbonio eu llwybr gyrfa a'r hyn y maent yn ei wneud yn awr.

 • Royal Statistical Society
  Canllawiau ac erthyglau defnyddiol ar gyfer gyrfaoedd gan ddefnyddio ystadegau.

 • Gwefan UCAS
  Mae gan wefan UCAS amrywiaeth o ddulliau i helpu myfyrwyr i ddewis y cwrs iawn ar gyfer addysg uwch.

Several Higher and Degree apprenticeships offer routes into careers that are rich in maths, including accountancy, actuarial science, architecture, engineering and data science.