Bydoedd Mathemategol - Canllaw i Athrawon

Beth ydyn nhw? Cyfres o ddeg ymchwiliad mathemateg, a luniwyd ar ran RhGMB Cymru yn Haf 2020, i helpu ysgolion yn ystod y cyfnod clo.

Ar gyfer pa oedrannau y mae nhw? Mae'n amrywio o B7-B13 — gweler isod.

Pa fformat ydyn nhw? Fel arfer:

 • Fideo yn cyflwyno'r byd
 • Taflen gwestiynau i fyfyrwyr ei archwilio
 • Taflen atebion i athrawon

  Mae'r fideos yn Saesneg. Mae'r taflenni ar gael mewn fersiynau Saesneg a Chymraeg. Pa un ddylwn i ei ddewis os mai dim ond amser ar gyfer un sydd gen i? Mae'n dibynnu beth ydych chi eisiau. Gall pob blwyddyn ddechrau ar Rhif 8 Byd Milfeddyg Gwallgof, ond mae'r syniadau'n mynd yn fwyfwy dwys. Mae'r cwestiynau yn Rhif 2 Cyfuniadeg yn ddiddorol ac yn hawdd cymryd rhan. Mae bydoedd Rhif 3 a Rhif 5 o'r Almaen yn ddiddorol ac wedi'u hesbonio'n glir. Mae Rhif 10 Differu yn dda i B13 sy'n hoffi straeon a chwarae ar eiriau, gyda rhywfaint o fathemateg ar yr ochr. Efallai y bydd bydoedd Rhif 6, Rhif 2 neu Rif 7 yn helpu, ymhlith pethau eraill, i fynd i'r afael a stereoteipiau mewn mathemateg. Ond un farn yn unig yw hon ac efallai na fydd yn cyfateb i'ch un chi. Ble alla i ddod o hyd iddyn nhw? Rhoddir y dolenni fideo ar ddiwedd y disgrifiadau adnoddau.

  Mae'r holl daflenni yn Saesneg a Chymraeg ar gael ar Dropbox

  Beth yw'r manylion? Yn y tabl isod mae Mynediad yn amcangyfrif isafswm blwyddyn ysgol lle gallai myfyrwyr fynd i'r afael a rhai o'r cwestiynau yn yr ymchwiliad - ond er mwyn deall yr atebion yn llawn efallai y bydd angen lefel uwch. Ac mae myfyrwyr yn amrywio'n fawr!

  1. Ffactor - Dewch o hyd i rifau gyda'r mwyafrif o ffactorau; darganfyddwch rifau palindromig yn systematig. Nid yw'r fideo 5 munud yn hanfodol. O Awstralia. Blwyddyn 7

 • Fideo
 • Taflenni
  • 2. Cyfuniadeg- Pedwar cwestiwn i'w hymchwilio: dyddiadau gyda digidau penodol; niferoedd y mae eu swm yn 8; llwybrau ar gyfer robot ar fwrdd gwyddbwyll; a chwestiwn clasurol am agor a chau drysau. Mae'r fideo 1 awr yn mynd trwy'r cwestiwn cyntaf ac yn archwilio’r ail gan ddefnyddio diagramau Venn. O'r DG. Blwyddyn 7

  • Fideo
  • Taflenni
   • 3. Oracl Cyfres o gwestiynau sy'n ymchwilio i debygolrwydd gwahanol ganlyniadau wrth glymu rhaffau gyda'i gilydd ar hap. Er y gellir deall y cwestiwn yn B7, bydd angen lefelau uwch o fathemateg i wneud cynnydd, gan ddefnyddio fformiwlâu ailadroddus yn y pen draw. Mae'r fideo 8 munud yn esbonio'r sefyllfa'n glir ac yn ateb y cwestiwn cyntaf. O'r Almaen. Year 10

   • Fideo
   • Taflenni
    • 4. Triciau Cardiau - Mae'r rhain yn archwilio tri thric cardiau, pob un wedi'i ddangos yn ei fideo ei hun (9, 12 a 4 munud). Mae'r cyntaf yn cynnwys delio a nifer o bentyrrau dro ar ol tro, ac yn rhyfeddol mae'r drefn ar y diwedd yn cael ei chadw; mae'r ail yn gamp sydd wedi'i hen sefydlu lle mae'r unfathiant y cerdyn yn cael ei bennu o bedwar cerdyn arall; y trydydd yw 'datgeliad 3 cherdyn' yn seiliedig ar sifftio'r dec dro ar ol tro nes bod tri cherdyn yn unig ar ol. O'r Almaen. Blwyddyn 10

    • Fideo 1
    • Fideo 2
    • Fideo 3
    • Taflenni
     • 5. Checkerboard - Ymchwiliad i dynnu cownteri o fyrddau gwyddbwyll, o dan amrywiol reolau. Mae'r fideo 11 munud yn esbonio'r sefyllfa yn glir ac yn rhoi arweiniad. O'r Almaen. Blwyddyn 10

     • Fideos
     • Taflenni
      • 6. SDR -Ymchwiliad i 'Systems of Distinct Representatives'. Dangosir y diffiniadau haniaethol o'r rhain yn y fideos, ond mae'r cyflwynydd wedyn yn eu hesbonio trwy esiampl. Mae'r fideo 6 munud yn rhoi trosolwg cyn mynd i'r afael a'r deunydd mewn dau faes: sefydlu partion; a chwarae gem haniaethol. O UDA . Blwyddyn 12

      • Fideo
      • Taflenni
       • 7. Topoleg - Cyflwyniad i syniadau topolegol. Esbonnir y rhain yn y fideo 24 munud. Yna mae'r 5 tasg yn gofyn i'r myfyrwyr nodi siapiau sy'n wahanol yn dopolegol; nodi siapiau sy'n cyfateb i gromliniau caeedig syml; ymchwilio i gysylltu 3 ty efo dwr, trydan a nwy; ymchwilio i ba graffiau y gellir eu tynnu heb godi'ch ysgrifbin (cylchedau Euleriaidd); a dod o hyd i gylchedau byrraf i bostmon. O'r DG. Blwyddyn 7

       • Fideo
       • Taflenni
        • 8. Milfeddyg Gwallgof - Mae hwn yn ystyried y sefyllfa lle mae gan Filfeddyg Gwallgof beiriant a all drawsnewid casgliadau penodol o anifeiliaid yn gasgliadau eraill. Nid yw'r fideo 1 munud yn angenrheidiol, ond mae'n ddiddorol gweld crewr yr adnoddau yn Texas. O UDA. Blwyddyn 7

        • Video
        • Taflenni
         • 9. Stribedi Möbius - Mae'r adnodd hwn yn archwiliad o stribedi Möbius, fel y'u gelwir. Da ar gyfer myfyrwyr sy'n hoffi gweithgareddau ymarferol, ac wedi'u seilio ar fideo YouTube gwych sy'n bodoli eisoes. O'r DG. Blwyddyn 7+

         • Fideo
         • Taflenni

           10. Differu - Mae hwn yn stori gyda phroblemau mathemateg wedi'u gwreiddio, yn archwilio Calcwlws Terfynol, a chael myfyrwyr i weld ei ddefnyddioldeb a thebygrwydd i Galcwlws cyffredin. Nid yw'r fideo 1 munud yn angenrheidiol, dim ond dangos y cyflwynydd. O'r DG Blwyddyn 13.

          • Fideo
          • Taflenni
          • Unrhyw gwestiynau neu adborth, cysylltwch ag fmspwales@swansea.ac.uk

           • Rydych yn cytuno mai staff mathemateg yn eich sefydliad yn unig fydd yn defnyddio'ch cyfrif Integral ac na fydd ar gael i fyfyrwyr.
           • Ni chaniateir lanlwytho adnoddau Integral i unrhyw wefan arall o dan unrhyw amgylchiadau. Mae hyn yn cynnwys unrhyw safle sydd ond yn hygyrch yn lleol fel amgylchedd dysgu rhithwir ysgol/coleg neu fewnrwyd ysgol/coleg.
           • Rydych chi'n deall y gallwch chi ddefnyddio'r adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu yn eich adran fathemateg, gan gynnwys arddangos adnoddau i fyfyrwyr a dosbarthu copĂŻau caled o asesiadau ffurfiannol i fyfyrwyr.

           Mae ysgolion a cholegau sy'n cofrestru gyda'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach yn derbyn un cyfrif Integral staff i gael mynediad at adnoddau.