Hyfforddiant

Hyfforddiant ar gael drwy'r RhGMB Cymru

Mae Mathemateg Bellach yn gwrs Safon Uwch sy'n werthfawr i bob myfyriwr sy'n bwriadu astudio graddau sy'n gysylltiedig â Mathemateg gan gynnwys Gwyddoniaeth, Peirianneg, Technoleg a Chyfrifiadureg. Gellir ei gymryd fel cwrs Safon Uwch llawn dros ddwy flynedd ochr yn ochr â Mathemateg Safon Uwch arferol neu astudio fel pwnc UG ochr yn ochr â Mathemateg A2 ym Mlwyddyn 13. Rhaid i fyfyrwyr gymryd (a phasio) 3 modiwl i dderbyn cymhwyster UG ac un arall 2 fodiwl i dderbyn cymhwyster Safon Uwch llawn. Gall Mathemateg Bellach ffurfio rhan o Raglen Ddysgu ac felly byddai'n gymwys i gael cyllid Ôl 16. Mae hyn yn cynnwys ysgolion a cholegau sy'n cynnig Mathemateg Bellach “yn fewnol” neu drwy Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae gwybodaeth am gymwysterau cymeradwy ar gael gan Gymwysterau yng Nghymru (QIW)

Mae'r RhGMB Cymru yn cefnogi ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth ym mhob sir/rhanbarth yng Nghymru trwy ddarparu hyfforddiant i fyfyrwyr a fyddai'n elwa o astudio Mathemateg Bellach Safon Uwch/Uwch Gyfrannol. Pan fydd gan ysgolion/colegau anawsterau wrth staffio/amserlennu Mathemateg Bellach, neu pan fydd myfyrwyr yn dymuno astudio modiwlau cymhwysol nad ydynt yn rhan o'r brif ddarpariaeth a gynigir gan yr ysgol/coleg, gall y RhGMB Cymru ddarparu'r hyfforddiant cyfan neu ran ohono ar gyfer Mathemateg Bellach. Mae croeso i ysgolion a cholegau holi am drefnu hyfforddiant ar-lein neu wyneb yn wyneb yn eu rhanbarth. Mae tiwtor sy'n siarad Cymraeg ar gael.

I roi gwybod i'r RhGMB am unrhyw hyfforddiant yr hoffech, cysylltwch â ni neu gallwch lawrlwytho'r ffurflenni canlynol - y ffurflen trefniant dysgu, y llythyr cytundeb dysgu a'r ffurflen gofrestru cwrs - y ffurflen trefniant dysgu, y llythyr cytundeb dysgu a'r ffurflen gofrestru cwrs.

Cost dysgu ac ariannu RhGMB Cymru

Mae ffi dysgu fesul modiwl fesul myfyriwr yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n derbyn hyfforddiant ar gyfer Mathemateg Bellach trwy Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Dylid talu ffioedd dysgu gan sefydliad sy’n cynnal y dysgwr neu'r Awdurdod Lleol perthnasol ac nid y myfyriwr. Gall Mathemateg Bellach ddenu arian yn union yr un ffordd â chymwysterau UG/U2 a gynigir “yn fewnol”. Rhaid i fyfyrwyr gymryd (a phasio) 3 modiwl i dderbyn cymhwyster UG a 2 fodiwl arall i dderbyn cymhwyster Safon Uwch llawn. Gallwch gofrestru myfyrwyr i astudio gyda'r RhGMB Cymru ar gyfer un neu fwy o fodiwlau yn dibynnu a allwch chi ddarparu rhai o'r modiwlau “yn fewnol”.

Modiwlau Dysgu ar gael

 • FM Uned 1; FM Uned 2; FM Uned 3; FM Uned 4; FM Uned 5; Uned FM 6.
 • Byrddau arholi - CBAC - ar gyfer byrddau arholi eraill cysylltwch â ni'n uniongyrchol.

  Dyddiadau dechrau dysgu

 • Mae hyfforddiant tymor yr hydref yn dechrau ym mis Hydref. Mae hyfforddiant tymor y gwanwyn yn dechrau ym mis Chwefror. Gall dechrau diweddarach neu gynharach fod ar gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

 • Ble fydd yr hyfforddiant yn digwydd?

 • Darperir hyfforddiant naill ai wyneb yn wyneb mewn ysgol/coleg neu drwy diwtorialau ar-lein amser real a gwersi Mathemateg Bellach. Mae myfyrwyr yn mewngofnodi i'r ystafell ddosbarth ar-lein a gallant ryngweithio â thiwtor RhGMB yn ystod y gwersi. Dilynir y gwersi gan ymarferion ychwanegol a chefnogaeth gan y tiwtor. Mae gan fyfyrwyr fynediad at adnoddau ar-lein ysgrifenedig helaeth.

 • Pwy fydd yn darparu llyfrau a deunyddiau astudio i fyfyrwyr?

 • Darperir gwerslyfrau a deunyddiau astudio gan RhGMB Cymru. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael mynediad am ddim i adnoddau ar-lein Integral.

 • A oes angen cofrestru isafswm o fyfyrwyr ym mhob ysgol?

 • Na, gall ysgolion a cholegau gofrestru cymaint o fyfyrwyr ag sydd eu hangen arnynt.

 • Oes yna nifer lleiaf o fodiwlau y dylai pob myfyriwr gofrestru ar eu cyfer?

 • Rhaid i fyfyrwyr gymryd 3 modiwl i dderbyn cymhwyster UG a 2 fodiwl arall i dderbyn cymhwyster Safon Uwch llawn. Gall ysgolion a cholegau gofrestru myfyrwyr i astudio gyda'r RhGMB Cymru ar gyfer un neu fwy o fodiwlau yn dibynnu a allant ddarparu rhai o'r modiwlau “yn fewnol”.

 • Adborth Myfyrwyr ac Astudiaethau Achos

 • • Mae adborth gan fyfyrwyr ac ysgolion wedi bod yn gadarnhaol iawn gyda rhai myfyrwyr yn cyflawni 100% mewn modiwlau Mathemateg Bellach. Dywedodd Joseph McCambridge, un o'r myfyrwyr a fu'n astudio modiwl Mathemateg Bellach ar-lein: “Fe wnes i fwynhau'r cwrs gan fy mod yn gweld Mathemateg yn bwnc diddorol iawn ac roeddwn yn falch iawn fy mod wedi gallu dysgu Mathemateg fwy cymhleth o'r cwrs hwn. Byddwn yn argymell y cwrs hwn yn fawr i unrhyw un sy'n ystyried mynd â mathemateg ymlaen yn y Brifysgol.”
 • “Fel ysgol, rydym yn ddiolchgar iawn i'r RhGMB Cymru am y gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud gyda'n myfyrwyr i'w galluogi i astudio mathemateg ar lefel bellach. Mae'r gwaith addysgu, cefnogi ac adolygu wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac wedi bod yn llwyddiannus gyda gradd A yn FP1 '', Pennaeth Mathemateg, Ysgol Gyfun Tregŵyr. Am ragor o astudiaethau achos gan fyfyrwyr unigol a'r ysgol, gweler Astudiaethau achos .

  Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael?

 • Mae croeso i bob myfyriwr o ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru fynychu Diwrnodau Astudio wyneb yn wyneb a sesiynau Adolygu a drefnir gan RGMB Cymru yn ystod y flwyddyn. Mae Diwrnodau Astudio yn sesiynau pedair awr sy'n ymdrin â phynciau Mathemateg Bellach dethol yn fanwl. Sesiynau tair awr yw sesiynau adolygu i baratoi myfyrwyr ar gyfer arholiadau. Fel arfer, cynhelir sesiynau ym Mhrifysgolion Bangor, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Wrecsam a lleoliadau eraill ledled Cymru. Mae'r sesiynau hyn yn seiliedig ar ddeunyddiau CBAC. Mae deunyddiau adolygu a fideos ychwanegol ar-lein ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC o (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC)

 • I drefnu hyfforddiant gyda RhGMB Cymru, cysylltwch â Hayley Owen E-bost hao9@aber.ac.uk