Newyddion

Newyddion Diweddaraf


Cylchlythyr Rhifyn 13

 • Hydref 2020

 • Darllenwch mwy....


  Cylchlythyr Rhifyn 12

 • Gwanwyn 2020

 • Darllenwch mwy....


  Cylchlythyr Rhifyn 11

 • Gwanwyn/Haf 2019

 • Darllenwch mwy....

  Datganiad Newyddion Awst 2019

 • Y gyfran uchaf erioed o fyfyrwyr Mathemateg Safon Uwch yn enill cymwysterau Mathemateg Bellach Safon Uwch yng Nghymru.

 • Darllenwch mwy....

  Datganiad Newyddion Gorffennaf 2019

 • Cynhadledd Arloesi a Chreadigrwydd

 • Darllenwch mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 10

 • Hydref 2018

 • Darllenwch Mwy....

  Datganiad Newyddion Awst 2018

 • Mae niferoedd Mathemateg Bellach yn parhau i gynyddu yng Nghymru

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 9

 • Gwanwyn 2018

 • Darllenwch Mwy....

  Datganiad Newyddion

 • Mathemateg yw eich Dyfodol - Cynhadleddau Gogledd Cymru 2017

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 8

 • Hydref 2017

 • Darllenwch Mwy....

  Datganiad Newyddion - Awst 2017

 • Mae canlyniadau lefel-A Mathemateg a Mathemateg Bellach yn achos dathlu yng Nghymru, roedd cynnydd o 5.7% ymhlith myfyrwyr yn cymryd Mathemateg Lefel A a chynnydd o 17% yn nifer y myfyrwyr yn cymryd Mathemateg Bellach Lefel A

 • Darllenwch Mwy....

  Cyfranogiad marched mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch

 • Dogfen briffio yn crynhoi'r ymchwil diweddar sy'n ymwneud a chyfranogiad merched mewn Mathemateg Safon Uwch a darparu argymhellion ar gyfer ysgolion a cholegau ar gyfer cynyddu cyfranogiad merched.

 • Taflen....

  SWYDDI GWAG - Tiwtoriaid Mathemateg

 • Mae RhGMBC yn recriwtio tiwtoriaid mathemateg i gefnogi mathemategwyr lefel A mwyaf disglair Cymru

 • Mae'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn chwilio am athrawon mathemateg darlithwyr a myfyrwyr ôl-raddedig profiadol a brwdfrydig, gydag angerdd am ddatrys problemau. Bydd rhain yn helpu i ddatblygu a chyflwyno rhaglen gyfoethogi Mathemateg Safon Uwch newydd cyffrous i fathemategwyr mwyaf addawol ac uchelgeisiol Cymru, er mwyn cefnogi eu datblygiad mathemategol a'u paratoi ar gyfer papurau a phrofion estyniad prifysgol fel STEP a MAT. Bydd y tiwtoriaid yn cefnogi grwpiau bach o fyfyrwyr ledled Cymru ochr yn ochr â'r rhwydwaith o Ganolfannau SEREN.

  Am bwy rydym yn chwilio i recriwtio? Ydych chi'r math o berson sy'n caru her o broblem mathemateg anarferol? A fyddech chi'n hoffi gweithio mewn tîm profiadol o unigolion o'r un meddylfryd? A fyddech chi'n hoffi gweithio gyda myfyrwyr uchelgeisiol sy'n llawn cymhelliant, yn cefnogi eu datblygiad fel datryswyr problemau? Os yw eich ateb yn gadarnhaol i'r cwestiynau hyn, yna efallai y byddwch yn y math o berson y hoffai Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach ei recriwtio. Rydym yn croesawu athrawon mathemateg Safon Uwch, darlithwyr SAU, mathemategwyr wedi ymddeol a myfyrwyr ôl-raddedig mathemateg.

  Mae'r manteision i ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys:

  • Y cyfle i weithio mewn tîm brwdfrydig o bobl â diddordeb mathemateg
  • Y cyfle i weithio gyda grwpiau bach o fyfyrwyr chwilfrydig sy'n gweithio'n galed gyda dyheadau uchel
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus arbenigol ar gyfer STEP & MAT
  • Cyfleoedd i rwydweithio
  • Mynediad i adnoddau pwrpasol
  • Cyflog dyddiol ardderchog

  Sut i wneud cais - e-bostiwch eich CV byr ac amlinelliad byr o'ch profiad wrth gefnogi dysgu mathemateg y tu hwnt i faes llafur ysgolion i Stephen Earles - ste9@aber.ac.uk erbyn 23 o Fehefin. Byddai profiad o bapurau STEP a MAT yn ddymunol ond ddim yn hanfodol. Bydd digon o gefnogaeth ar gael i diwtoriaid sy'n newydd i gwestiynau STEP. Bydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal ar ôl ysgol ac ar Sadyrnau yn dibynnu ar y tiwtor. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael archwiliad GDG.

  ADOLYGIAD SMITH YN AMLYGU ROL Y SAU MEWN DARPARIAETH MATHEMATEG 16-18

 • Crynodeb
 • Mae adolygiad diweddar o addysg mathemateg ôl-16 yn Lloegr a gynhaliwyd gan Syr Adrian Smith yn amlygu rôl y mae SAU yn ei chwarae wrth ddylanwadu ar y niferoedd sy’n cymryd cymwysterau mathemateg 16-18 yn ogystal â chynnig cefnogaeth i ysgolion a cholegau. Mae'r adroddiad yn dadlau bod angen i brifysgolion fynegi eu hanghenion mathemateg yn ehangach. Mae llawer o fyfyrwyr yn cyrraedd y brifysgol gyda disgwyliadau afrealistig o gynnwys mathemategol eu cwrs gradd. Fodd bynnag, mae anghenion mynediad prifysgol yn dylanwadu'n drwm ar ysgolion a cholegau ac felly mae'r adroddiad yn awgrymu y dylai prifysgolion "nodi a chydnabod gwerth cymwysterau mathemateg lefel 3 ar gyfer mynediad i gwrs israddedig yn well gydag elfen feintiol sylweddol" (argymhelliad 4). Mae'r adroddiad hefyd yn cydnabod y rôl y mae SAU yn ei chwarae wrth gefnogi addysgu mathemateg. Mae enghreifftiau da yn cynnwys prifysgolion yn sefydlu chweched dosbarth mathemateg gyda phwyslais cryf ar fathemateg (King's College, Llundain, Prifysgol Caerwysg) a datblygu deunyddiau addysgu sy'n cael eu hysbysu gan ymchwil academaidd (Canolfan Addysg Mathemateg ym Mhrifysgol Loughborough sy'n gweithio gyda Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (RhGMBC) a Phrosiect Mathemateg Underground dan arweiniad Prifysgol Caergrawnt). Mae'r adroddiad yn amlygu effaith y RhGMBC ar y ddarpariaeth Mathemateg Bellach yn ogystal â datblygiad proffesiynol athrawon. Soniwyd hefyd am RhGMBC, ochr yn ochr âg Isaac Physic MOOC ar gyfer addysgu Safon Uwch, fel enghreifftiau da o dechnoleg a ddefnyddir i fynd i'r afael â phrinder lle. Mae'r adroddiad yn gwahodd ymchwiliad i rôl ac effeithiolrwydd technoleg wrth addysgu mathemateg 16-18 ac mae'n argymell ariannu adnoddau datblygu proffesiynol ar-lein. Paratowyd y crynodeb gan RhGMBC. Cysylltwch â Dr Sofya Lyakhova at S.Lyakhova@Swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth. Mae testun llawn yr adroddiad

  Darllenwch yr Adroddiad Llawn....

  Y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio Mathemateg Bellach

 • Mae canlyniadau Safon Uwch Mathemateg a Mathemateg Bellach yn achos dathlu yng Nghymru eleni a bydd llawer mwy o fyfyrwyr o Gymru yn defnyddio eu cymwysterau Mathemateg Pellach i ddilyn yr astudiaeth neu'r llwybr gyrfa o'u dewis.qualifications to pursue their chosen study or career path.

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 7

 • Gwanwyn 2017

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 6

 • Hydref 2016

 • Darllenwch Mwy....

  Cynnydd yn nifer y merched sy'n astudio Mathemateg Bellach yng Nghymru

 • Mae canlyniadau Safon Uwch Mathemateg Bellach yng Nghymru unwaith eto'n achos dathlu a bydd llawer o fyfyrwyr Cymru'n gallu defnyddio eu llwyddiant yn yr arholiadau i'w galluogi i astudio am radd yn un o'r pynciau STEM. Eleni, gwelwyd cynnydd trawiadol o 20% yn nifer y merched yng Nghymru sy'n sefyll arholiad Safon Uwch Llawn mewn Mathemateg Bellach o'i gymharu â ffigur 2015.

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 5

 • Gwanwyn 2016

 • Darllenwch Mwy....

  Myfyrwyr yn Dathlu Merched mewn Mathemateg

 • Cynhadledd Blwyddyn 12 Abertawe, Datganiad Newyddion Mawrth 2016

 • Darllenwch Mwy....

  Myfyrwyr Chweched Dosbarth yn Dathlu Merched mewn Mathemateg

 • Cynhadledd Blwyddyn 12 - Ionawr 2016 - Prifysgolion Bangor a Chaerdydd - Datganiad i'r Wasg

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 4

 • Hydref/Gaeaf 2015

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 3

 • Awst 2015

 • Darllenwch Mwy....

  Myfyrwyr Cymraeg yn mynd i brifysgol Caergrawnt i astudio Mathemateg

 • Awst 2015
 • Roedd y cwrs rhagbrawf STEP 2 a 3, a drefnwyd gan Goleg Gwyr Abertawe a'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (RhGMBC) Cymru yn llwyddiant, gyda dau fyfyriwr yn cael eu derbyn i astudio Mathemateg ym mhrifysgol Caergrawnt yn 2015. Llongyfarchiadau i Omkar Kamat o Ysgol Bassaleg a Jamie Dougherty o Goleg Gwyr Abertawe.

  Darllenwch Mwy....

  Cynnydd pellach yn y niferoedd sy'n sefyll Mathemateg Bellach lefel A yng Nghymru

 • Awst 2015
 • TMae canlyniadau lefel A Mathemateg Bellach eleni unwaith eto'n achos dathlu yng Nghymru a bydd mwy o fyfyrwyr o Gymru yn mynd ymlaen i astudio gradd STEM gyda chymhwyster Mathemateg Pellach.

  Darllenwch Mwy....

  Ymweliad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 • Mawrth 2015

 • Darllenwch Mwy....

  Cylchlythyr Rhifyn 2

 • Gwanwyn/Haf 2015

 • Darllenwch Mwy tudlen 1....
  Darllenwch Mwy tudlen 2....

  Cylchlythyr Rhifyn 1

 • Gaeaf 2014/15

 • Darllenwch Mwy....

  Cynnydd pellach yn y niferoedd sy'n sefyll lefel A Mathemateg Bellach yng Nghymru

 • Awst 2014
 • Mae canlyniadau lefel A Mathemateg Bellach eleni unwaith eto'n achos dathlu yng Nghymru. Mae'r canlyniadau Mathemateg a Mathemateg Bellach wedi adeiladu ar y cynnydd a welwyd yn y nifer oedd yn sefyll y pynciau hynny'r llynedd, gan godi ymhellach. Cyrhaeddodd cyfran y myfyrwyr Mathemateg a safodd lefel A Mathemateg Bellach 11.7%, sef y canlyniad uchaf erioed mewn Mathemateg Bellach yng Nghymru.

  Darllenwch Mwy....

  Prifysgol Abertawe yn cynnal gweithdy AAU Mynd i'r Afael â Phontio

 • Mawrth 2014
 • Cynhaliodd Prifysgol Abertawe weithdy AAU (MSOR) llwyddiannus o'r enw Mynd i'r Afael â Phontio mewn Mathemateg, Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol ar ddydd Mawrth 25 Mawrth, 2014. Gwelodd y digwyddiad llwyddiannus 21 o gynrychiolwyr o Ysgolion, Colegau a Sefydliadau Addysg Uwch ar draws Canolbarth a De Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i ystyried y problemau a'r materion pontio sy'n codi i fyfyrwyr sy'n mynd i Addysg Uwch ac i ddod o hyd i syniadau dyfeisgar a fyddai'n helpu i reoli a gwella y cyfnod pontio.

  Darllenwch Mwy....

  Cyhoeddi 2 flynedd arall o gyllid ar gyfer Rhaglen Gymorth Mathemateg Pellach Cymru (RhGMBC)

 • Ionawr 2014
 • Ym mis Rhagfyr 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai cyllid yn cael ei ddarparu dros gyfnod o ddwy flynedd ar gyfer parhad RhGMBC. Bydd y cyllid blynyddol sylweddol o £225,000 ar gael yn 2014-2015 a 2015-2016. Dywedodd y Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru Huw Lewis "Rydym wedi gwneud ymrwymiad i wella lefelau rhifedd a gwella'r pynciau STEM - gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg". "Mae lefel uchel o sgiliau mathemateg yn agor drysau i gynifer o yrfaoedd ar gyfer ein dysgwyr, ac mae'n rhaid i ni eu cefnogi i gael y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo".

  Darllenwch Mwy....

  Cynnydd pellach yn y nifer sy'n cymryd Mathemateg Bellach Safon Uwch yng Nghymru.

 • Awst 2013
 • Mae canlyniadau lefel A Mathemateg Pellach eleni yn achos dathlu eto yng Nghymru. Mae canlyniadau Mathemateg a Mathemateg Bellach yn adeiladu ar llynedd gyda chynnydd pellach.

  Darllenwch Mwy....

  Mwy o ddisgyblion i elwa wrth Raglen Mathemateg estynedig gyda chyllid Llywodraeth Cymru

 • Ionawr 2013
 • Mwy o ddisgyblion i elwa wrth Raglen Mathemateg estynedig gyda chyllid Llywodraeth Cymru Mae rhagor o ddisgyblion a myfyrwyr yng Nghymru yn mynd i gael cymorth gyda Mathemateg gan i Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ymestyn y prosiect yn y flwyddyn academaidd 2013/2014. Dechreuodd cynllun peilot Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru ym mis Hydref 2010 ac roedd yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro, ond bydd y cynnydd yn y cyllid yn golygu y bydd Rhondda Cynon Taf ac Ynys Môn a rhannau eraill o Ogledd Cymru yn cael eu cynnwys yn y prosiect.

  Darllenwch Mwy....

  Canlyniadau Mathemateg a Mathemateg Bellach eleni wedi adeiladu ar y llynedd gyda cynnydd pellach.

 • Awst 2012

 • Yn fwy manwl:

  • Mae niferoedd Mathemateg Bellach Safon Uwch i fyny o 309 i 380, cynnydd o 23%.
  • Mae niferoedd Mathemateg Bellach UG i fyny o 289 i 339, cynnydd o 17.5%.
  • Mae niferoedd Mathemateg Safon Uwch wedi cynyddu o 3375 i 3643, cynnydd o 7.9%.
  • Mae niferoedd Mathemateg UG wedi cynyddu o 4448 i 4647, cynnydd o 4.8%.

  Darllenwch Mwy....

  Canlyniadau Mathemateg Bellach eleni yn achos dathlu go iawn yng Nghymru.

 • Awst 2011
 • Canlyniadau Mathemateg Bellach eleni yn achos dathlu go iawn yng Nghymru. Mae cyfran y myfyrwyr Mathemateg a safodd Mathemateg Bellach Safon Uwch wedi cyrraedd 9.2%, sef y canlyniad uchaf erioed a hefyd y twf blynyddol cyflymaf mewn Mathemateg Bellach yn yr wyth mlynedd diwethaf. O'i gymharu â'r llynedd mae nifer y myfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch wedi cynyddu bron i 29% o 240 i 309.

  Darllenwch Mwy....