Amdanom Ni

Menter a ariennier gan Rhaglen Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru (RhGMBC). Mae'n cael ei reoli gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS), partneriaeth cydweithredol Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Dechreuodd y Rhaglen yn 2010 yn Ne-orllewin Cymru ac roedd yn cynnwys siroedd Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe. Yn 2013 ychwanegwyd dwy ardal arall. Mae RhGMBC nawr yn gweithredu ym mhob sir/rhanbarth o Gymru.

Nod RhGMBC yw:

  • codi ymwybyddiaeth ymysg myfyrwyr a'u rhieni o werth astudio Mathemateg ar lefelau uwch;
  • cynyddu nifer y myfyrwyr yng Nghymru sy'n astudio Mathemateg UG/Safon Uwch a Mathemateg Bellach;
  • cynyddu nifer yr ysgolion a'r colegau yng Nghymru sy'n cynnig Mathemateg Bellach;
  • cynyddu nifer y myfyrwyr o Gymru sy'n gwneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch mewn Mathemateg a phynciau sy'n defnyddio llawer o Fathemateg fel Peirianneg, Ffiseg, TG, Cyllid ac Economeg;
  • Gwella trosglwyddo myfyrwyr o gyrsiau addysg bellach i addysg uwch mewn Mathemateg neu gyrsiau sydd ag elfen gref o Fathemateg a hynny felly o fantais i'r economi ehangach.

Ein prif nod yw darparu addysg Mathemateg Bellach lefel UG/Safon Uwch ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Mathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol. Mae croeso i ysgolion a cholegau gysylltu ynglyn â hyfforddiant Mathemateg Bellach ar-lein.

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda RhGMBC i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Mae'r adnoddau hefyd yn cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg o fewn Diploma Peirianneg Lefel 3, Tystysgrif Mathemateg Ychwanegol lefel 2 a STEP a DUE. Mae croeso i holl ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru fynychu ein digwyddiadau rhad ac am ddim ac a gynhelir fel rheol ym Mangor, Caerdydd, Abertawe a Hwlffordd.

Gall ysgolion a cholegau hefyd danysgrifio i fynediad ar-lein myfyrwyr i adnoddau TGAU, Mathemateg Ychwanegol, Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach. Mae'r tanysgrifiad blynyddol yn costio £275 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Gellir prynu mynediad i fyfyrwyr ychwanegol am bris is. Mae hyn yn cynnwys system cofnodi myfyrwyr i athrawon, tasgau ar-lein i fyfyrwyr a system olrhain cynnydd yn ogystal ag adnoddau Mathemateg Safon Uwch Craidd i athrawon. Am ragor o wybodaeth ewch Integral.