Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a lansiwyd yn 2010 yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n cael ei reoli gan Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth gydweithredol gyda phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Phrifysgol De Cymru. Cefnogir RhGMB Cymru gan Fathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI).

Arloesi a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg

Cynhadledd ar-lein undydd i athrawon Mathemateg

26 Mehefin 2021; 09:30-15:30

Yn dilyn ein Cynhadledd agoriadol lwyddiannus iawn ym mis Gorffennaf 2019, mae'n bleser gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru gyhoeddi ein hail gynhadledd undydd ar gyfer athrawon Mathemateg o ysgolion a cholegau yng Nghymru..

Bydd pedair sesiwn yn ystod y diwrnod gyda llawer o ddewis ym mhob sesiwn. Cyflwynir sesiynau gan arbenigwyr RhGMBC, athrawon ac academyddion. Mae gennym dri phrif gyflwyniad eleni!

2020/2021 Resources

Rydym yn cynnwys amser ar gyfer rhwydweithio, cyfnewid syniadau a chael hwyl. Rydym am gadw blas o leiaf ar y cyfnewid syniadau cymdeithasol ac anffurfiol sy'n rhan o Gynhadledd dda ac felly byddwn yn defnyddio platfform sy'n caniatáu cymysgu a sgwrsio rhwng sesiynau a chaniatáu digon o amser ar gyfer hynny. I archebu, cliciwch yma:

Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim

Ni fydd cost am y diwrnod i athrawon o ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru.

2020/2021 Resources

Y prif nod yw ehangu mynediad at gymwysterau Mathemateg Bellach UG/Safon Uwch TAG. Mae gan y rhaglen sawl cainc hefyd:

 • Dysgu Proffesiynol - “Diolch am redeg y cwrs. Rwy'n credu mai hwn yw'r DPP gorau a gefais yn ystod y cyfnod clo. Roedd y pwnc yn hollol newydd i mi ac roedd y sesiwn zoom yn gychwyn da.”
 • Adnoddau dysgu am ddim - "Mae'r fideos adolygu yn ardderchog a byddant yn cael eu defnyddio gan ein 6ed dosbarth eleni." Athro, Ysgol Bro Teifi.
 • Cyfoethogi - "Mae nid yn unig yn caniatau profi a chywiro fy sgiliau ond mae hefyd yn caniatau imi gadw i fyny a dysgu sgiliau mathemateg newydd er mwyn cymhwyso yr hyn rydw i wedi'i ddysgu yn ystod y sesiynau hyn i'm cyrsiau mathemateg Safon Uwch sy'n dechrau ym mis Medi." Myfyriwr o Sir Fynwy a danysgrifiodd i raglen gyfoethogi Bydoedd Mathemategol yn ystod y Clo.
 • Hyfforddiant a Chefnogaeth i Fyfyrwyr - "Rwy'n credu bod astudio mathemateg bellach yn hynod fuddiol, nid yn unig i'r rheini sy'n anelu at astudio mathemateg yn y brifysgol, ond hefyd ar gyfer unrhyw gwrs STEM. Trwy astudio mathemateg bellach, rwyf wedi gallu datblygu fy sgiliau meddwl beirniadol, rhesymu meintiol a datrys problemau. Trwy'r rhaglen gymorth mathemateg bellach, cefais gefnogaeth wych gan fy nhiwtoriaid ar-lein." Isabella Carter, myfyriwr RhGMBC 2018-2020.
 • Sail i Ymchwil - Ymchwil RhGMB Cymru
 • Cefnogaeth ar gyfer profion derbyn prifysgol ychwanegol MAT, STEP, AEA, TMUA mewn cydweithrediad a SEREN - "Wedi'i redeg yn rhagorol, roedd yr addysgu'n anhygoel ac roedd yr arweiniad a roddwyd ar y cwestiynau unigol yn wych hefyd." Myfyriwr o Gonwy a fynychodd sesiynau MAT/STEP yr haf.

  Yn ystod Covid-19 mae RhGMB Cymru wedi addasu eu rhaglen o weithgareddau ac wedi creu nifer o gyrsiau ar-lein, adnoddau newydd, deunyddiau a recordiadau fideo i gefnogi dysgu Mathemateg a'r trosglwyddiad i fyfyrwyr i'w cam nesaf o ddysgu. "Mae'r modd y mae RhGMB wedi bod yn ystod yr amser coronafirws yn y ffordd y maent wedi bod yn dosbarthu yr holl ddeunyddiau ac adnoddau hyn wedi creu argraff arnaf, nid wyf wedi cael hynny gan un arall o'm pynciau. Mae ei gael mewn Mathemateg bellach wedi bod yn arbennig o dda fel deunyddiau datblygedig a byddaf yn bendant yn defnyddio'r adnoddau yn y dyfodol" Myfyriwr o Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

   Effaith

   Ers lansio'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach yn 2010, bu nifer y myfyrwyr Mathemateg Pellach yng Nghymru bron i dreblu a chynyddodd cyfran y myfyrwyr MB o 7.1% i 16.3% (JCQ, 2020); gwell darpariaeth MB yn yr ysgol yng Nghymru, gweler, e.e., astudiaethau achos DPP athrawon Cefnogaeth i Athrawon; Gwell mynediad i SAU, mae myfyrwyr MB yn cynnwys Rhydychen, Caergrawnt, MIT, Durham, Caerfaddon, Bryste, Warwick, St Andrew's, UCL, Imperial College a llawer o brifysgolion eraill yn y DU Astudiaethau Achos.

   Pam astudio Mathemateg Bellach?

   TMae'r fideo yma gan gyn-fyfyriwr Mathemateg Bellach Laasya Shekaran. Cwblhaodd ei Mathemateg Bellach Safon Uwch yn 2014 ac aeth ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Warwick. Mynychodd Ysgol Olchfa yn Abertawe cyn hyn.

   Am ragor o wybodaeth am RhGMBC ewch i'n pamffled.   Cofrestru gyda RhGMBC

   Gwahoddir pob ysgol a choleg i gofrestru gyda RhGMBC i gael un defnyddiwr am ddim i athro gael mynediad i'r adnoddau Integral Mathemateg Bellach a gynigir gan MEI, sy'n cynnwys modiwlau Mathemateg gymhwysol CBAC UG/Safon Uwch (Uned 2 ac Uned 4) a holl fanylebau Mathemateg Bellach CBAC UG/Safon Uwch (MB Uned 1, MB Uned 2, MB Uned 3, MB Uned 4, MB Uned 5 a MB Uned 6). Trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg. Mae cofrestru'n rhad ac am ddim ac mae yna lawer o fuddion.

   Register Now

   Ar gyfer ysgolion sydd am roi mynediad i fyfyrwyr unigol gallant brynu tanysgrifiadau grwp gan MEI. Mae'r tanysgrifiad blynyddol yn costio £285 fesul 10 mewngofnodi myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth ewch i tudalennau Adnoddau Mathemateg Integral . Os na allwch gael mynediad trwy ysgol neu goleg gallwch danysgrifio i'r adnoddau fel unigolyn. Ewch i Adnoddau Mathemateg Integral ar gyfer tudalennau unigol.

   Datganiad GDPR

   Bydd RhGMBC yn prosesu manylion personol a ddarperir at ddibenion cynnal digwyddiad/gweithgaredd penodol gyda chaniatad cyfranogwr*. Bydd yr holl ddata personol yn cael ei gadw'n ddiogel gan RhGMBC. Bydd unrhyw fanylion personol yn cael eu storio'n ddiogel bob amser ac ni fyddant byth yn cael eu trosglwyddo i sefydliadau trydydd parti i'w defnyddio at eu dibenion eu hunain. Byddwn yn defnyddio data personol i gyfathrebu a'r cyfranogwr yn unig yn y ffordd/ffyrdd y mae cyfranogwyr* wedi cytuno iddynt. Gall unigolion newid eu manylion unrhyw bryd trwy e-bostio fmspwales@swansea.ac.uk. Am fanylion pellach gweler y polisi preifatrwydd.

   * Mae 'cyfranogwyr' yn cynnwys rhiant/gwarcheidwad lle mae'r mynychwr o dan 18 oed.

   Polisi Diogelu

   Bydd RhGMBC yn sicrhau y bydd yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu rhedeg yn unol â'u Polisi Diogelu Plant .