Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru

Adnoddau Hunan Astudio 2020/2021

Rydym yn sylweddoli bod y rhain yn amseroedd heriol gyda llawer o newidiadau yn digwydd i'n bywydau beunyddiol. Yn sgil hyn, mae RhGMBC ar hyn o bryd yn cynhyrchu llawer o ddeunyddiau ar gyfer Blwyddyn 9 - 13 y gellir eu cyrchu trwy ddolen gwefan i ddeunyddiau hunan-astudio newydd Mae'r adnoddau newydd hyn ar gael o'r 4ydd o Fai.

Hefyd, mae yna gasgliad llawn o fideos adolygu Mathemateg Bellach ar gael ar ein tudalen adolygu ar ein gwefan

Cofrestrwch gyda'r RhGMBC

Gall Ysgolion a Cholegau gyflwyno cais ar-lein i gofrestru gyda Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n rhad ac am ddim gwneud hynny ac mae yna lawer o fuddion.

Cofrestrwch Nawr

Datganiad GDPR

Bydd RhGMBC yn prosesu manylion personol a ddarperir at ddibenion cynnal digwyddiad/gweithgaredd penodol gyda chaniatâd cyfranogwr*. Bydd yr holl ddata personol yn cael ei gadw'n ddiogel gan RGMBC. Bydd unrhyw fanylion personol yn cael eu storio'n ddiogel bob amser ac ni fyddant byth yn cael eu trosglwyddo i sefydliadau trydydd parti i'w defnyddio at eu dibenion eu hunain. Byddwn yn defnyddio data personol i gyfathrebu â'r cyfranogwr yn unig yn y ffordd/ffyrdd y mae cyfranogwyr* wedi cytuno iddynt. Gall unigolion newid eu manylion unrhyw bryd trwy e-bostio fmspwales@swansea.ac.uk. Am fanylion pellach gweler y polisi preifatrwydd * Mae ‘cyfranogwyr’ yn cynnwys rhiant/gwarcheidwad lle mae’r mynychwr o dan 18 oed.

Arloesedd a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg

Cynhadledd undydd i Athrawon Mathemateg

26 Mehefin 2020 Prifysgol Abertawe, Campws y Bae

gohiriwyd tan 2021

Yn dilyn ein Cynhadledd agoriadol lwyddiannus iawn ym mis Gorffennaf 2019, mae'n bleser gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru gyhoeddi ein hail gynhadledd undydd ar gyfer athrawon Mathemateg o ysgolion yng Nghymru.

Bydd dwy elfen yn cydblethu: Mathemateg 16-18 a Mathemateg, Technoleg a Chelf 11-18.

Bydd y gynhadledd yn cael ei hagor gan Glyn Jones, Prif Ystadegydd Cymru a'r prif siaradwyr fydd Dr Alison Clark-Wilson (UCL) a Neil Sheldon (Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau).

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau ar:

  • Y dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered a dulliau arloesol eraill
  • Geogebra ac adnoddau digidol
  • STEAM - Ychwanegu celfyddydau at STEM
  • Merched a Mathemateg
  • Technoleg mewn ystadegaeth a'r cylchred trin data
  • Asesiad Mathemateg yn Japan - Prifysgol Osaka Kyoiku
  • Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch

Bwriad yr holl sesiynau yw rhoi syniadau ymarferol, sgiliau ac adnoddau i'w gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod a bydd y rhaglen derfynol yn cael ei hanfon allan yn fuan. Unrhyw ymholiadau e-bostiwch: fmspwales@swansea.ac.uk. I archebu lle am ddim cofrestrwch ar Eventbrite.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly peidiwch ag oedi!

RhGMBC

Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n cael ei reoli gan Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) , partneriaeth gydweithredol prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Brifysgol De Cymru, ac fe'i cefnogir gan Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI).

Ein prif nod yw darparu addysgu lefel UG/Uwch Mathemateg Bellach ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Fathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol.

I gael mwy o wybodaeth am FMSPW Cymru, gweler ein taflen.

Pam Astudio Mathemateg Pellach?

Mae'r fideo yma gan gyn-fyfyriwr Mathemateg Pellach Laasya Shekaran. Cwblhaodd ei Lefel A mewn Mathemateg Bellach yn 2014 ac aeth ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Warwick. Mynychodd Ysgol Olchfa yn Abertawe cyn hyn.Cynhadledd Blwyddyn 11

"Rydw i wedi dysgu bod gan Fathemateg lawer mwy o gymwysiadau nag y feddyliais yn wreiddiol, ac yn sicr yn ddewis yrfa wych " Myfyriwr Aberystwyth - Medi 2018

Mathemateg Bellach Safon Uwch

"Fe wnes i fwynhau'r cwrs a byddwn yn bendant yn argymell Mathemateg Bellach i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg. Heb Mathemateg Bellach mae'n annhebygol iawn y byddwn wedi derbyn cynnig o Brifysgol Caergrawnt "- Anna Clancy - Myfyrwyr o Ysgol Maesydderwen - Ionawr 2014

Ysgol Haf MAT

"Rwy wedi dysgu ffyrdd newydd o ymdrin â chwestiynau er mwyn dod o hyd i atebion. Rwy bellach yn teimlo'n fwy hyderus mewn mathemateg ac rwy wedi dysgu mwy. Byddwn wedi poeni llawer mwy am y MAT heb wneud yr ysgol haf. " Prifysgol Abertawe - Haf 2018

Diwrnod adolygu

"Diolch yn fawr iawn! Roedd hon yn sesiwn wych i baratoi ar gyfer M2 gydag athro gwych. Diolch am bopeth!" - Myfyriwr Bangor - Mehefin 2018

Pob ysgol a choleg

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSPW Cymru i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Maen nhw'n cynnwys pob un o fodiwlau Pur Pellach safon UG/Uwch a bron y cyfan o fodiwlau Mathemateg Gymhwysol lefel UG/Uwch i'r manylebau Seisnig. Mae adnoddau Mathemateg Bellach yn cefnogi modiwlau FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 a FM6 manyleb CBAC.

Cost tanysgrifiad blynyddol yw £285 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg Integral.

Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hawdd drwy ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen gartref.

Os nad ydych yn gallu cael mynediad trwy ysgol neu goleg gallwch danysgrifio at yr adnoddau fel unigolyn. Ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg i unigolion..