Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru

Cofrestrwch gyda'r RhGMBC

Gall Ysgolion a Cholegau gyflwyno cais ar-lein i gofrestru gyda Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n rhad ac am ddim gwneud hynny ac mae yna lawer o fuddion.

Cofrestrwch Nawr

Arloesedd a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg

Cynhadledd undydd i Athrawon Mathemateg

26 Mehefin 2020 Prifysgol Abertawe, Campws y Bae

Yn dilyn ein Cynhadledd agoriadol lwyddiannus iawn ym mis Gorffennaf 2019, mae'n bleser gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru gyhoeddi ein hail gynhadledd undydd ar gyfer athrawon Mathemateg o ysgolion yng Nghymru.

Bydd dwy elfen yn cydblethu: Mathemateg 16-18 a Mathemateg, Technoleg a Chelf 11-18.

Bydd y gynhadledd yn cael ei hagor gan Glyn Jones, Prif Ystadegydd Cymru a'r prif siaradwyr fydd Dr Alison Clark-Wilson (UCL) a Neil Sheldon (Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau).

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau ar:

  • Y dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered a dulliau arloesol eraill
  • Geogebra ac adnoddau digidol
  • STEAM - Ychwanegu celfyddydau at STEM
  • Merched a Mathemateg
  • Technoleg mewn ystadegaeth a'r cylchred trin data
  • Asesiad Mathemateg yn Japan - Prifysgol Osaka Kyoiku
  • Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch

Bwriad yr holl sesiynau yw rhoi syniadau ymarferol, sgiliau ac adnoddau i'w gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod a bydd y rhaglen derfynol yn cael ei hanfon allan yn fuan. Unrhyw ymholiadau e-bostiwch: infofmspwales@wimcs.ac.uk. I archebu lle am ddim cofrestrwch ar Eventbrite.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly peidiwch ag oedi!

RhGMBC

Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n cael ei reoli gan Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) , partneriaeth gydweithredol prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Brifysgol De Cymru, ac fe'i cefnogir gan Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI).

Ein prif nod yw darparu addysgu lefel UG/Uwch Mathemateg Bellach ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Fathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol.

I gael mwy o wybodaeth am FMSPW Cymru, gweler ein taflen.

Pam Astudio Mathemateg Pellach?

Mae'r fideo yma gan gyn-fyfyriwr Mathemateg Pellach Laasya Shekaran. Cwblhaodd ei Lefel A mewn Mathemateg Bellach yn 2014 ac aeth ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Warwick. Mynychodd Ysgol Olchfa yn Abertawe cyn hyn.Cynhadledd Blwyddyn 11

"Rydw i wedi dysgu bod gan Fathemateg lawer mwy o gymwysiadau nag y feddyliais yn wreiddiol, ac yn sicr yn ddewis yrfa wych " Myfyriwr Aberystwyth - Medi 2018

Mathemateg Bellach Safon Uwch

"Fe wnes i fwynhau'r cwrs a byddwn yn bendant yn argymell Mathemateg Bellach i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg. Heb Mathemateg Bellach mae'n annhebygol iawn y byddwn wedi derbyn cynnig o Brifysgol Caergrawnt "- Anna Clancy - Myfyrwyr o Ysgol Maesydderwen - Ionawr 2014

Ysgol Haf MAT

"Rwy wedi dysgu ffyrdd newydd o ymdrin â chwestiynau er mwyn dod o hyd i atebion. Rwy bellach yn teimlo'n fwy hyderus mewn mathemateg ac rwy wedi dysgu mwy. Byddwn wedi poeni llawer mwy am y MAT heb wneud yr ysgol haf. " Prifysgol Abertawe - Haf 2018

Diwrnod adolygu

"Diolch yn fawr iawn! Roedd hon yn sesiwn wych i baratoi ar gyfer M2 gydag athro gwych. Diolch am bopeth!" - Myfyriwr Bangor - Mehefin 2018

Pob ysgol a choleg

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSPW Cymru i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Maen nhw'n cynnwys pob un o fodiwlau Pur Pellach safon UG/Uwch a bron y cyfan o fodiwlau Mathemateg Gymhwysol lefel UG/Uwch i'r manylebau Seisnig. Mae adnoddau Mathemateg Bellach yn cefnogi modiwlau FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 a FM6 manyleb CBAC.

Cost tanysgrifiad blynyddol yw £275 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg Integral.

Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hawdd drwy ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen gartref.

Os nad ydych yn gallu cael mynediad trwy ysgol neu goleg gallwch danysgrifio at yr adnoddau fel unigolyn. Ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg i unigolion..